Toimin vastuullisena työyhteisön jäsenenä, 1 op

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija
– tunnistaa työn ja työyhteisössä toimimisen merkityksen omassa hyvinvoinnissaan
– tunnistaa ja ymmärtää keskeisten lakien, sopimusten ja toimijatahojen käytännöt suhteessa työhön
– tunnistaa, miten voi omalla toiminnallaan edistää turvallista ilmapiiriä
– hahmottaa vaiheet turvalliseen työhön siirtymään
– toimii keskeisten työelämän pelisääntöjen mukaan
– tunnistaa oman toiminnan sujuvuustekijät (voimavarat ja vahvuudet) ja merkityksen työpaikan työhyvinvoinnin näkökulmasta
– osaa toimia aktiivisesti työyhteisössä omalta osaltaan.

Sisältö

Kurssilla perehdytään työssä ja työyhteisössä toimimisen perusperiaatteisiin sekä käsitellään keskeiset työtä ohjaavat lait ja sopimukset. Opintojen aikana laaditaan keskeiset työelämän pelisäännöt omaan työhön tai työelämään ja tehdään pohdintatehtävä omista voimavaroista ja vahvuuksista.


Arviointi

Opiskelijan hyväksytyn suorituksen kriteerinä on, että opiskelija osaa

  • aktiivisesti osallistua keskusteluun ja työskentelyyn
  • eritellä työn ja työyhteisön keskeisiä toimintaedellytyksiä ja niiden edistämistä
  • hahmottaa oman toiminnan merkityksen osana työyhteisön toimintaa
  • toimia yhteisten pelisääntöjen mukaan yhteistyötä edistäen
  • eritellä omia voimavarojaan ja vahvuuksiaan.

Koulutuksessa hankittu osaaminen määrittyy eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) tasolle 3. Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.