Energiatehokas asuja, 1 op

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija
 – tunnistaa, mihin energiaa kuluu kotitaloudessa
– tietää, mistä energiankulutus muodostuu
– tietää keskeisimmät energiankulutuksen mittayksiköt (kWh, m3 , oC)
– tietää toimenpiteitä oman energian- ja vedenkulutuksen vähentämiseksi kotitaloudessa
– ymmärtää tämänhetkisten toimiensa vaikutuksen pidemmällä aikavälillä
– tietää erilaisia energian tuottamisen tapoja.

Sisältö

Kurssilla selvitetään, mihin kotitaloudessa kuluu energiaa ja vettä ja mitä keinoja on energian ja veden säästämiseksi. Tutustutaan tapoihin, joilla sähköä ja lämmitysenergiaa tuotetaan. Kurssin jälkeen opiskelija osaa paremmin tehdä kestäviä energian käytön valintoja.

Arviointi

Opiskelijan hyväksytyn suorituksen kriteerinä on, että opiskelija osaa

  • nimetä, mihin hän kuluttaa sähköä
  • arvioida, paljonko hän kuluttaa sähköä
  • valita toimenpiteitä sähkön kulutuksen vähentämiseksi
  • kertoa, mistä vedenkulutus muodostuu
  • nimetä toimenpiteitä veden kulutuksen vähentämiseksi
  • nimetä erilaisia uusiutuvia ja uusiutumattomia energian tuottamisen tapoja
  • nimetä energiansäästökeinoja.

Koulutuksessa hankittu osaaminen määrittyy eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) tasolle 3. Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.