Toimin ryhmässä kunnioittavasti, 1 op

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija
– osaa kuunnella ja seurata ryhmän keskustelua
– osaa kommentoida asiallisesti ja muut huomioiden yhteistä keskustelua
– osaa kertoa ja perustella oman näkemyksensä
– osaa ottaa vastuulleen tehtäviä osana ryhmää
– osaa huolehtia oman työskentelynsä etenemisestä
– osaa pyytää ja hyödyntää saamaansa palautetta
– osaa antaa palautetta muille kunnioittavasti
– osaa tunnistaa vuorovaikutuksen merkityksen omalle ja muiden hyvinvoinnille.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan kunnioittavan vuorovaikutuksen osa-alueisiin, harjoitellaan muut huomioivaa ja kunnioittavaa puhetta sekä pohditaan vuorovaikutuksen merkitystä omalle ja toisten hyvinvoinnille. Opinnot tukevat valmiuksia ottaa vastuullisesti osaa yhteisöjen toimintaan ja antaa sekä pyytää palautetta.

Arviointi

Opiskelijan hyväksytyn suorituksen kriteerinä on, että opiskelija osaa

  • osallistua aktiivisesti keskusteluun ja yhteiseen toimintaan
  • kuunnella ja kommentoida tarkoituksenmukaisesti ja rakentavasti
  • kertoa ja perustella oman mielipiteensä
  • ilmaista omia ajatuksiaan ja tunteitaan minäviestein
  • kuvailla, millaista on kunnioittava vuoropuhelu
  • ottaa vastaan ja antaa muille palautetta
  • selittää vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin välisen yhteyden.

Koulutuksessa hankittu osaaminen määrittyy eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) tasolle 3. Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.