Edistän moninaisuutta yhteisössä, 1 op

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija
– tunnistaa moninaisen yhteisön hyödyt
– luettelee keinoja, joilla voi parantaa yhteisön toiminnan saavutettavuutta, tasa-arvoisuutta ja kaikille turvallista ja kunnioittavaa ilmapiiriä
– rakentaa yhdenvertaisuutta omalla toiminnallaan
– ehkäisee syrjintää omalla toiminnallaan
– tunnistaa epäkohtia ja antaa niistä palautetta rakentavasti.

Sisältö

Kurssilla pohditaan yhteisöjen moninaisuutta ja niistä muodostuvien yksilöiden erilaisuutta ja erilaisuuden kunnioitusta sekä opitaan yhdenvertaisuuden keskeisiä käsitteitä. Erilaisten ryhmätöiden ja harjoituksien avulla opitaan yhdenvertaisuutta edistäviä ja mukaan ottavia toimintatapoja.


Arviointi

Opiskelijan hyväksytyn suorituksen kriteerinä on, että opiskelija osaa

  • selittää, mitä moninaisella yhteisöllä tarkoitetaan ja mitä hyötyä moninaisesta yhteisöstä on
  • kuvailla, miten yhteisön toiminnan saavutettavuutta, tasa-arvoisuutta ja turvallista ilmapiiriä voidaan lisätä
  • kuvailla keskeisiä yhdenvertaisuuden periaatteita
  • kuvailla yhdenvertaisuutta edistäviä toimintatapoja
  • ottaa esiin epäkohtia ja antaa niistä palautetta rakentavasti
  • osallistua keskusteluun aktiivisesti.

Koulutuksessa hankittu osaaminen määrittyy eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) tasolle 3. Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.