Olen tietoinen vuorovaikuttaja, 1 op

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija
– hahmottaa itsensä johtamisen ja itsetuntemuksen taitoja osana vuorovaikutusta
– ymmärtää vuorovaikutukseen liittyviä osatekijöitä
– ottaa huomioon vuorovaikutustilanteiden laatua heikentäviä tekijöitä
– vahvistaa vuorovaikutustilanteita edistäviä tekijöitä
– tunnistaa omat vahvuudet vuorovaikuttajana
 – ymmärtää sanattoman ja sanallisen vuorovaikutuksen merkityksen omassa toiminnassaan.

Sisältö

Kurssilla selvitetään, millaisista osatekijöistä vuorovaikutus koostuu ja miten tärkeää on olla tietoinen näistä tekijöistä. Lisäksi kurssilla pohditaan ja vahvistetaan omia vuorovaikutustaitoja sekä käsitellään omia vahvuuksia ja kehitettäviä osa-alueita.

Arviointi

Opiskelijan hyväksytyn suorituksen kriteerinä on, että opiskelija osaa

  • ottaa huomioon vuorovaikutustapahtuman osatekijöitä, kuten tunteet, temperamentin ja tulkinnan tilanteesta
  • hahmottaa omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan vuorovaikutustilanteissa
  • eritellä, mistä viestinnällisistä tekijöistä vuorovaikutus koostuu
  • huomioida oman sanattoman viestintänsä merkityksen vuorovaikutuksessa
  • arvioida omaa toimintaansa
  • osallistua keskusteluun aktiivisesti.

Koulutuksessa hankittu osaaminen määrittyy eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) tasolle 3. Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.