Aktiivinen toimija, 1 op


Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija
– tuntee kansalaisvaikuttamisen käsitteen
– tuntee eri vaikuttamiskeinoja ja ymmärtää niiden vaikutuksia
– tietää, mitä ovat ihmisoikeudet
– tiedostaa oman merkityksensä osana kokonaisuutta
– rohkaistuu osallistumaan aktiivisesti keskusteluun.

Sisältö

Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin kansalaisvaikuttamisen keinoihin: omat arkiset valinnat, kuluttajavaikuttamisen keinot ja osallistuminen poliittiseen päätöksentekoon. Lisäksi koulutuksen aikana tarkastellaan omien valintojen merkityksellisyyttä omassa lähiyhteisössä ja maailmanlaajuisesti ja tutustutaan ihmisoikeuksiin maailman toimintaa ohjaavana perustana. Kurssin jälkeen opiskelija tunnistaa paremmin omia vaikuttamismahdollisuuksiaan.

Arviointi

Opiskelijan hyväksytyn suorituksen kriteerinä on, että opiskelija osaa

  • kertoa omin sanoin, mitä kansalaisvaikuttaminen tarkoittaa
  • antaa esimerkkejä erilaisista kansalaisvaikuttamisen keinoista
  • kertoa, mitä ihmisoikeuksilla tarkoitetaan
  • osaa nimetä, mikä vaikutus omilla valinnoilla on
  • osaa nimetä kestävien valintojen hyötyjä kestävän tulevaisuuden kannalta
  • kuunnella toisten mielipiteitä ja ilmaista omansa.

Koulutuksessa hankittu osaaminen määrittyy eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) tasolle 3. Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.