Ohjaan omaa toimintaani, 1 op

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija
– osaa ohjata ja suunnitella toimintaansa omassa työ- ja toimintaympäristössään
– osaa arvioida realistisesti toiminnan vaatiman ajan ja osaamisen omalla kohdallaan
– osaa tehdä tehtävän toteutuksen suunnitelman ja toteuttaa sitä tarkoituksenmukaisesti myös muuttuvissa tilanteissa
– osaa arvioida omaa toimintaansa ja kehittää sitä tarvittaessa.

Sisältö

Kurssilla perehdytään oman toiminnan suunnitteluun sekä työskentelyn aloittamiseen, ylläpitämiseen ja loppuun saattamiseen erilaisten tehtävien parissa ja tunnistetaan tekijöitä, jotka voivat estää ja hidastaa omaa työskentelyä. Lisäksi harjoitellaan oman toiminnan suunnittelua ja aikatauluttamista sekä osatavoitteiden asettamista.


Arviointi

Opiskelijan hyväksytyn suorituksen kriteerinä on, että opiskelija osaa

  • tehdä itsearviointia ja käydä reflektiokeskustelua
  • asettaa tavoitteita ja pilkkoa tavoitteet pienemmiksi osatavoitteiksi
  • tunnistaa erilaisia työskentelytapoja tavoitteiden saavuttamiseksi
  • valita perustellusti itselleen sopivia työskentelytapoja
  • kuvata, minkälaiset tekijät voivat vaikuttaa toteutukseen muuttuvissa tilanteissa
  • reflektoida omaa työskentelyään ja tehdä jatkosuunnitelman toimintansa kehittämiseksi.

Koulutuksessa hankittu osaaminen määrittyy eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) tasolle 3. Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.