Edistän turvallisuutta, 1 op

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija
– tunnistaa turvallisuutta ylläpitäviä käytäntöjä
– tunnistaa fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä kuormitustekijöitä ja uhkia omassa toimintaympäristössään
– tunnistaa turvaohjeiden merkityksen
– tunnistaa, miten omalla vuorovaikutuksellaan voi edistää turvallista ilmapiiriä.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan hyvinvoinnin, kuormitustekijöiden ja turvallisen ilmapiirin teemoihin sekä pohditaan fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ulottuvuuksia. Opintojen aikana perehdytään myös psykologisen turvallisuuden käsitteeseen, turvaohjeiden hyödyntämiseen sekä oman hyvinvoinnin ja yhteisöllisen hyvinvoinnin väliseen suhteeseen.


Arviointi

Opiskelijan hyväksytyn suorituksen kriteerinä on, että opiskelija osaa

  • tehdä itsearviointia ja käydä reflektiokeskustelua
  • selittää, mitä kuormitustekijät ovat
  • hahmottaa oman toimintaympäristönsä fyysisiä, henkisiä ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä uhkia
  • hyödyntää turvaohjeita
  • edistää omalla vuorovaikutuksellaan turvallista ilmapiiriä.

Koulutuksessa hankittu osaaminen määrittyy eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) tasolle 3. Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.