Lait ja asetukset

Tälle sivulle on koottu keskeisin lainsäädäntö, joka koskee kansanopistojen toimintaa. Linkit johtavat Finlexin ajantasaiseen säädäntöön.  

Koulutuslainsäädäntö ja oppilaitoksen toimintaa koskeva lainsäädäntö

Laki vapaasta sivistystyöstä

1 § 2 mom: Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

2§ 3 mom: Kansanopistot ovat kokopäiväistä opetusta antavia sisäoppilaitoksia, jotka järjestävät nuorille ja aikuisille omaehtoisia opintoja, edistävät opiskelijoiden opiskeluvalmiuksia sekä kasvattavat heitä yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä.

Asetus vapaasta sivistystyöstä

Vapaan sivistystyön oppilaitosten järjestämästä

Perusopetuksesta säädetään perusopetuslaissa

ml. Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

Lukiokoulutuksesta säädetään lukiolaissa

ml. Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta

Laki ylioppilastutkinnosta

Ammatillisesta koulutuksesta säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa sekä

Taiteen perusopetuksesta säädetään taiteen perusopetuksesta annetussa laissa

Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvät keskeiset lait

Oppivelvollisuuslaki (1214/2020)

Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (1215/2020)

Laki lukiolain muuttamisesta (1217/2020)

Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (1218/2020)

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (1220/2020)

Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta (1221/2020)

Laki koulumatkatukilain muuttamisesta (1223/2020)

Laki ylioppilastutkinnosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta (1224/2020)

Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1 ja 9 §:n muuttamisesta (1225/2020)

Muut koulutuksen järjestämiseen liittyvät lait

Laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta (634/1998)

Hallintolaki

Tietosuojalaki

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

Yhdenvertaisuuslaki

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

Kansanopistojen opiskelijoiden oikeus saada opiskelijaterveydenhuollon palveluja

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Laki koskee perusopetuslaissa tarkoitetussa opetuksessa olevan oppilaan, lukiolaissa tarkoitetussa koulutuksessa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetussa perustutkintokoulutuksessa tai valmentavassa koulutuksessa olevan opiskelijan oikeutta opiskeluhuoltoon.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta

Muu lainsäädäntö

Opintotukilaki

Koulumatkatukilaki

Laki aikuiskoulutusetuisuuksista

Työttömyysturvalaki

Oikeus saada työttömyysetuutta lyhytkestoisissa opinnoissa § 10a

Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta

Laki kotoutumisen edistämisestä

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa

  • Vähintään 28 opiskelijaviikon laajuisen kansanopiston linjan suorittamisesta annetaan 6 valintapistettä ammatilliseen koulutukseen hakevalle.  

Vahingonkorvauslaki

Rikoslaki

(erityisesti rikosoikeudelliset vastuut, luku 3-5)

Lastensuojelulaki

Pelastuslaki

Tupakkalaki

Kirkkolaki

Henkilöstö

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

Työsopimuslaki

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä

Työturvallisuuslaki

Työaikalaki

Työterveyshuoltolaki

Sairausvakuutuslaki

Vuosilomalaki

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta