Kestävä kehitys

Suomen Kansanopistoyhdistys tukee opistojen kestävän kehityksen työtä. Kestävän kehityksen edistäminen on vapaan sivistystyön lakiin (1998/632 1§) kirjattu koulutuksen tavoite ja tarkoitus. Elinikäisellä ja uudistavalla oppimisella on tärkeä rooli kestävässä kehityksessä. Kansanopistoyhdistys on myös edustettuna Suomen kestävän kehityksen toimikunnassa.

Kansanopistoyhdistys on mukana yhdessä opistojen kanssa erilaisissa hankkeissa, joissa tuetaan oppilaitosten kestävän kehityksen työtä. Ajankohtaisia hankkeita on kuvattu alla. Tutustu hankkeiden aineistoihin.

Glopisto – globaalitulevaisuuden polkuja kansanopistoista

Suomen Kansanopistoyhdistys, Joutsenon Opisto ja Otavan Opisto toteuttavat yhteistyössä Glopisto- globaalitulevaisuuden polkuja kansanopistoista -hankkeen, joka herättää kansanopistoja toimimaan kestävän tulevaisuuden puolesta. Hankkeessa kehitetään modulaarinen koulutuskokonaisuus, jossa siirretään Agenda 2030:n tavoitteita käytäntöön yhdessä globaalikasvatusta toteuttavien järjestöjen kanssa. Hanke on käynnissä 13.3.2023-31.12.2024 ja sitä rahoittaa ulkoministeriö.

Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistoissa

Suomen Kansanopistoyhdistys on yhteystyökumppanina yhdessä Sataedun koordinoiman VASKI-hankkeen ja Gradian kanssa Suomen ympäristöopisto Syklin koordinoimassa Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistossa -hankkeessa.

Kaksivuotisella hankkeella viitoitetaan kansanopistojen tietä kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä edistäen vahvasti kokonaisvaltaisen toimintakulttuurin muutosta Agenda2030-tavoitteiden toteutumiseksi ammatillisessa koulutuksessa.  Hankkeessa on mukana viisi kansanopistoa, jotka ovat Turun kristillinen opisto, Kanneljärven opisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto ja Kalajoen kristillinen opisto.

Aikaisemmin päättyneet kehittämishankkeet ja aineistot

Vapaa sivistystyö muutoksen tekijänä

Kansanopistoyhdistys oli mukana Vapaa Sivistystyö ry:n koordinoimassa Vapaa sivistystyö muutoksen tekijänä -hankkeessa 2019-2020. Hankkeen tavoitteena oli tuoda uudistava oppiminen ja ekososiaalinen sivistys osaksi vapaan sivistystyön oppilaitosten toimintaa ja luoda uudenlaista pedagogiikkaa, jossa sivistystyö tukee transformatiivista oppimista.

Lue lisää Vapaa sivistystyö muutoksen tekijänä -hankkeesta täältä.

Hyödynnä ekososiaalisen sivistyksen työkaluja

Suomen Kansanopistoyhdistyksen Erilaisten oppimispolkujen tukeminen kansanopistoissa
-hankkeessa jäsennettiin ekososiaalista sivistystä, transformatiivista oppimista ja rakennettiin vapaan sivistystyön oppilaitosten työn tueksi ekososiaalisen sivistyksen oppimista tukevia pedagogisia työkaluja.

Pedagogiset työkalut tukevat esimerkiksi vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kuvittelua ja arvojen ja eettisten periaatteiden tarkastelua yhteisöllisesti. Tulevaisuuskuvittelun ja arvojen tarkastelu pyritään viemään työkalujen avulla myös yksilö, ryhmän tai organisaation toiminnaksi. Näiden lisäksi on laadittu uudistavan yhteisön työkaluja, joita voidaan hyödyntää organisaation toimintakulttuurin arvioinnissa ja kehittämisessä.

Työkalut on koottu kaikkien saataville Ekososiaalisen sivistyksen oppimisalustalle, joka löytyy Kansanopistoyhdistyksen Peda.net-sivustolta.

Ekososiaalisen sivistyksen oppimisalusta Peda.net-sivustolla.

Transformer 2030 -hanke

Kansanopistoyhdistys on ollut mukana Fingo ry:n koordinoimassa Transformer2030 – Opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina -hankkeessa 2018-2019. Hanke edistää eri koulumuotojen opettajien sisällöllistä ja pedagogista osaamista Agenda 2030:n tavoitteista ja globaalikasvatuksesta.

Lisätietoa Transformer 2030 -hankkeesta.

Kestävän kehityksen kriteerit

Kansanopistoyhdistys on ollut mukana kehittämässä OKKA-säätiön ylläpitämää Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteereitä. Kestävän kehityksen kriteereiden tavoitteena on, että kansanopistoihin saataisiin omat kestävän kehityksen toimintaohjelmat. Kriteerit tarjoavat työvälineen, jolla kansanopistot voivat sisällyttää näkökulmia kestävään kehitykseen toimintakulttuuriinsa, johtamiseen ja koulutusten toteutukseen. Kriteerit mahdollistavat myös opiston kestävän kehityksen toiminnan sertifioinnin. Kriteereiden tarkoituksena on auttaa oppilaitoksia pääsemään alkuun kestävän kehityksen työssä.

Lisätietoa kestävän kehityksen kriteereistä.