Julkaisut

Monien mahdollisuuksien kansanopisto – Möjligheternas folkhögskola -esite

Monien mahdollisuuksien kansanopisto – Möjligheternas folkhögskola -esitteessä luetellaan kansanopistojen koulutustarjonta lukuvuodelle 2020-2021. Lisäksi esitteestä löytyvät kaikkien kansanopistojen yhteystiedot.

 

Maahanmuuttajien lukutaitokoulutus Kansanopistot ja opintokeskukset uuden sivistystehtävän toteuttajina

Tiina Valkendorff ja Heidi Luukkainen (toim.) 2019

Julkaisu esittelee kansanopistojen ja opintokeskusten yhteistä kehittämistyötä, jonka tarkoituksena on ollut luoda uudenlainen kokonaisvaltaiseen kotoutumiseen tähtäävä koulutusmalli maahan muuttaneille sekä rakentaa uudenlaisia yhteistyön muotoja kahden vapaan sivistystyön oppilaitosmuodon, opintokeskusten ja kansanopistojen, välille. Julkaisu on osa Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat koulutuspolut -hanketta

Oppimisen pulmat Oppimisvaikeuksia kokevien opiskelijoiden tukeminen vapaan sivistystyön opinnoissa

Marjo Nurmi, 2019

Marjo Nurmi on koonnut julkaisuun omia ajatuksia, kokemuksia ja kokeiltuja menetelmiä erilaisten oppimispolkujen tukemiseen. Hän nostaa esille asioita, jotka liittyvät erilaisten aikuisten oppimisen pulmiin, hidastavat tai estävät oppimista ja vaikuttavat oppimismotivaatioon. Kokonaisuuteen kuuluu kaksi osaa. Ensimmäinen osa on teoreettisempi ja toisessa osassa on kerätty käytännön menetelmiä ja harjoituksia, joita kansanopistojen opettajat voivat hyvin käyttää hyödyksi.

Pilottitutkimus: Osallisuutta tukevat menetelmät ja toimijoiden yhteistyö NEET-nuorille soveltuvien palvelujen perustana

Johanna Kuivakangas, 2017

Julkaisu on pilottitutkimus, jolla tavoitellaan käytännölistä ja tutkimuksellista otetta, missä kansanopistot ja työpajat voisivat olla vahvistamassa NEET-nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sijoittumista yhteiskuntaan. Keskiössä on työpajanuorten omat kokemukset työpajalla ja kansanopistojen järjestämistä ensimmäisistä opintokokonaisuuksien yhdistämisestä työpajatyöskentelyyn.

Ohjauksen ja tuen tarpeessa olevat nuoret – Näkökulmia ja toimintatapoja

Tytti Pantsar (toim.) 2017

Julkaisu on osa Suomen Kansanopistoyhdistyksen koordinoimaa hanketta: NEET-nuoret ja erityistä tukea tarvitsevat nuoret kansanopistoissa ja työpajoissa. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Tähän julkaisuun on koottu NEET-hankkeen toimijoiden näkökulmia NEET-käsitteeseen ja nuoruuteen sekä kansanopistojen ja työpajojen toimintamalleja hankkeessa kokeillun perusteella. Hankkeessa muodostettiin kaksi kansanopisto-työpaja-paria, jotka suuntasivat pedagogisen osaamisensa tuen tarpeessa oleviin nuoriin.

Kansanopistojen opinnollisen kuntoutuksen käsikirja

Tytti Pantsar ja Heidi Vesa (toim.) 2016

Tämä käsikirja on suunnattu kaikille kansanopistoille. Sitä voidaan hyödyntää niin erityisopistoissa, erityislinjojen järjestämisen tukena kuin kaikkien kansanopistojen opintolinjojen opetuksen tuen suunnittelussa. Opinnollisen kuntoutuksen työryhmä on laatinut suosituksia kansanopistojen opinnollisen kuntoutuksen laadukkaalle järjestämiselle. Suositukset täydentävät kansanopistojen laadunhallintasuositusta ja toimivat tukena, kun opistot arvioivat oman opistonsa toimintaa ja tunnistavat kehittämiskohteita. Käsikirja tarjoaa työkaluja ja menetelmiä kansanopistoille erilaisten oppijoiden kohtaamiseen ja oppimisen tukemiseen.

Kansanopistojen rakenteellinen kehittäminen – Selvityshanke 2015 – 2016

Jyrki Ijäs, Aki Ojakangas ja Tytti Pantsar (toim.) 2016

Suomen Kansanopistoyhdistyksen hallinnoimassa Rake-hankkeessa on selvitetty vuosien 2015 ja 2016 aikana kansanopistojen rakenteellisen kehittämisen eri näkökulmia. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeessa selvitettiin rakenteellisen kehittämisen yleisiä lähtökohtia, kansanopistojen taloudellista tilannetta kokonaisuutena sekä rakenteelliseen kehittämiseen liittyviä juridisia näkökulmia sekä koottiin case-kuvauksia rakenteellisista muutoksista kansanopistoissa. Hankkeessa on tarkasteltu rakenteellista kehittämistä monipuolisesti sekä oppilaitosten ylläpitämisen että palveluiden rakenteen näkökulmasta.

Framtidsbilder – De svenska folkhögskolornas pilotprojekt hösten 2010

Renata Svedlin, 2010

Renata Svedlins rapport tar tag i de brännande frågorna kring de kommande ansökningarna om upprätthållartillstånd och skolornas regionala förankring i samarbete med andra. Rapporten baseras på en aktiv och lyhörd dialog med samtliga folkhögskolor i Svenskfinland. Den kommer att ha stor betydelse för den process som de finlandssvenska folkhögskolorna står inför. Jag citerar slutligen Svedlin (s. 19); ”Folkhögskolornas uppdrag inom den fria bildningen har inte minskat, men förändras med samhällets förändringar / — / Den kommande ansökningsrundan om huvudmannatillstånd innebär att det nu är ett lägligt tillfälle att lägga fram ett handlingsprogram för utvecklingen av folkhögskolornas verksamhet, för att påvisa folkhögskolornas satsningar och beredskap inför framtiden”.

Julkaisuja pääset lukemaan klikkaamalla kuvaa. Haluatko lisätietoa julkaisuista? Joitakin julkaisuja on mahdollista tilata toimistolta. Ole yhteydessä toimistoomme: toimisto(at)kansanopistot.fi