Hankkeet

Kansanopistoyhdistys sekä koordinoi että on mukana useissa kansanopistotoiminnan ja vapaan sivistystyön kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Hanketoiminnalla tuetaan kansanopistojen henkilöstön ammatillista osaamista ja kansanopistoja oman toimintansa kehittämisessä.

Käynnissä olevat hankkeet

Hyvinvointia ja osallisuutta kansanopistojen ammatillisesta koulutuksesta

Kansanopistojen ammatillisen koulutuksen yhteishanke ”Hyvinvointia ja osallisuutta kansanopistojen ammatillisesta koulutuksesta” on osa ammatillisen koulutuksen laatu- ja kehittämisohjelmaa Oikeus osata. Hankkeen tavoitteena on hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen ammatillisessa koulutuksessa. Hanke on käynnissä 13.11.2020-30.6.2022. 

Hyvinvointia ja osallisuutta kansanopistojen ammatillisesta koulutuksesta

Kansanopistot oppivelvollisten koulutusten toteuttajina

Kansanopistoyhdistys toteuttaa koulutuskokonaisuuden ”Kansanopistot oppivelvollisten koulutusten toteuttajina”, jossa vahvistetaan kansanopistojen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista oppivelvollisten koulutuksen toteuttajina. Koulutuksella myös tuetaan kansanopistoja opistokohtaisten opetussuunnitelmien kehittämisessä. Koulutus koostuu kolmesta osiosta. Koulutushanke on käynnissä kevään 2023 loppuun asti.

Kansanopistot oppivelvollisten koulutusten toteuttajina

Osaamisperusteisuus ja osaamisen arviointi

Osaamisperusteisuuden ja osaamisen arvioinnin koulutusohjelmassa vapaan sivistystyön oppilaitosten henkilöstöä ja tuntiopettajia valmennetaan osaamisperusteisuuteen siten, että heillä on asiantuntijatason tiedot ja taidot suunnitella ja toteuttaa osaamisperusteisia koulutuksia sekä arvioida osaamista.

Koulutuksen avulla edistetään jatkuva oppimisen tavoitteita ja vapaassa sivistystyössä hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Koulutus sisältää koulutuspäiviä, oppilaitosmuotokohtaisia verkkotapaamisia ja webinaareja.

Koulutushanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK). Hankekumppaneina ovat Suomen Kansanopistoyhdistys, Kansalaisopistojen liitto KoL, Suomen Kesäyliopistot, Opintokeskus Sivis ja Bildningsalliansen. Viestintäkumppaneina toimivat Vapaa Sivistystyö ry, Urheiluopistojen Yhdistys ja Opintokeskukset.

Lisätietoa Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä -hankkeesta TIEKE:n -verkkosivuilta.

Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistoissa

Suomen Kansanopistoyhdistys on yhteystyökumppanina yhdessä Sataedun koordinoiman VASKI-hankkeen ja Gradian kanssa Suomen ympäristöopisto Syklin koordinoimassa Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistossa -hankkeessa.

Kaksivuotisella hankkeella viitoitetaan kansanopistojen tietä kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä edistäen vahvasti kokonaisvaltaisen toimintakulttuurin muutosta Agenda2030-tavoitteiden toteutumiseksi ammatillisessa koulutuksessa.  Hankkeessa on mukana viisi kansanopistoa, jotka ovat Turun kristillinen opisto, Kanneljärven opisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto ja Kalajoen kristillinen opisto.

Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistoissa

Päättyneet hankkeet

Kansanopistojen oppivelvollisten koulutuksen kehittäminen (2020-2022)

Hankkeen tavoitteena oli varmistaa kansanopistoille riittävät valmiudet toteuttaa oppivelvollisille suunnattuja vapaan sivistystyön koulutuksia ja lisätä kansanopistojen oppivelvollisille suunnattujen koulutuksien tunnettuutta sekä edistää koulutuksiin hakeutumista.

Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen verkkosivusto Opistovuosi – kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön koulutus Peda.netissä.

Kohti sosiaalipedagogista toimintakulttuuria vapaassa sivistystyössä (2020-2022)

Suomen Kansanopistoyhdistys ja Itä-Suomen yliopisto yhteistyössä toteuttavat verkkokoulutuksen (5 op), jossa perehdytään sosiaalipedagogiikan teoreettisiin ja käytännöllisiin lähtökohtiin, keskeisiin käsitteisiin ja työtapoihin yhdistäen ne vapaan sivistystyön pedagogiikkaan.

Tavoitteena on vahvistaa oppilaitoksen sosiaalipedagogista toimintakulttuuria sekä tunnistaa ja edistää kestävän elämäntavan edellytyksiä omassa toiminnassa ja yhteiskunnassa.

Kohti sosiaalipedagogista toimintakulttuuria vapaassa sivistystyössä

Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä (2020-2021)

Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä -koulutushankkeessa vapaan sivistystyön henkilöstöä ja tuntiopettajia perehdytettiin koulutusten ja kurssien osaamiperusteiseen sanoittamiseen, oppimistavoitteiden selkeään määrittämiseen, opiskelijan työmäärän ilmaisemiseen opintopistein sekä digitaalisten osaamismerkkien käyttöön osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa.

Koulutushanketta rahoitti Opetushallitus ja se toteutettiin 1.5.2020 – 31.12.2021. TIEKE oli hankkeen koordinaattori ja koulutusten vastuullinen toteuttaja. Hankekumppaneina olivat Suomen Kansanopistoyhdistys, Kansalaisopistojen liitto KoL, Suomen Kesäyliopistot, Opintokeskus Sivis ja Bildningsalliansen. Viestintäkumppaneina toimivat Vapaa Sivistystyö ry, Urheiluopistojen Yhdistys ja Opintokeskukset.

Lisätietoa Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä -hankkeesta TIEKE:n -verkkosivuilta.

Turvallinen opisto (2019-2021)

Koulutushankkeen tavoitteena oli oppia tunnistamaan kokonaisturvallisuuden olemusta kansanopistossa ja kehittää oman opiston turvallisuuden hallintaa systemaattisesti sekä tehdä opiston turvallisuustyöstä pystyvää ja jaettua toimintaa. Koulutuksen aikana osallistujat kehittivät opiston turvallisuutyötä ja laativat omaan opistoonsa turvallisuuden hallintamallia. Koulutuksen laajuus oli 7 op. Hanketta rahoitti Opetushallitus.

Turvallinen opisto

Kansanopistot aikuisten digitaalisten taitojen ja perustaitojen vahvistajana (2019-2021)

Koulutushankkeen tavoitteena oli vahvistaa kansanopistojen henkilöstön osaamista aikuisten digi- ja perustaitojen koulutuksen toteuttajina. Koulutuksen aikana tuettiin toimintamallien rakentumista uusien kohderyhmien koulutukseen, osaamisperusteista koulutuksen suunnittelua ja kansanopistojen keskinäistä verkostoitumista. Koulutuksen laajuus oli 4,5 op. Hanketta rahoitti Opetushallitus.

Kansanopistot aikuisten digitaalisten taitojen ja perustaitojen vahvistajana

Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa – kohti osallisuutta ja merkityksellistä elämää (2018-2020)

Sospeva -hankkeessa (Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa) kehitettiin vapaan sivistystyön oppilaitoksiin ohjauksen työkaluja ja ohjaustyön menetelmiä maahanmuuttajien koulutukseen, sekä tuotiin esille niitä periaatteita, joihin ohjaustyö vapaan sivistystyön oppilaitoksissa perustuu.  Tavoitteena oli, että maahanmuuttajien koulutus- ja elämänpolut kohti työelämää etenisivät kunkin yksilöllisistä lähtökohdista mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Hanke toteutettiin kahden vapaan sivistystyön oppilaitosmuodon, kansanopistot ja opintokeskukset, yhteistyönä yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Kansanopistoyhdistyksen hankekumppaneina ovat Itä-Suomen yliopiston lisäksi Bildningsalliansen ja Opintokeskukset ry.

Hanketta rahoitti Opetushallitus.

Hankkeen tuotokset on koottu Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaassa sivistystyössä -Pedanet-sivustolle.

Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat opintopolut maahanmuuttajille -yhteishanke (2017-2019)  

Hankkeessa kehitettiin maahanmuuttajien toiminnallista lukutaitokoulutusta kahden oppilaitosmuodon yhteistyönä. Opintokeskukset ry ja Humanistinen ammattikorkeakoulun kanssa yhdessä järjestetty hanke, jossa Kansanopistoyhdistys toimi koordinaattorina. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tuotokset löytyvät Kansanopistoyhdistyksen Peda.net-sivistustolta.

Lukutaitokoulutus kansanopistoissa Peda.net-sivustolla.

Erilaisten oppimispolkujen tukeminen kansanopistoissa (2017-2019)

Hankkeessa kehitettiin kansanopistojen henkilöstön valmiuksia rakentaa yksilöllisiä opintopolkuja erilaisissa elämäntilanteissa oleville oppijoille. Hankkeessa tarkasteltiin kansanopiston oppimisympäristön näkökulmasta uudenlaisten opintokokonaisuuksien rakentamista, uusia kohderyhmiä, henkilökohtaistamista, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menetelmiä sekä oppijoiden erityisen tuen tarpeita vapaan sivistystyön opintojen näkökulmasta. Tavoitteena oli tuottaa kansanopistojen käyttöön uudenlaisia malleja ja lisätä henkilöstön osaamista. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen tuotokset löytyvät Kansanopistoyhdistyksen Peda.net-sivustolta.

Ekososiaalisen sivistyksen oppimisalusta Peda.net-sivustolla

Oppimisen pulmat -julkaisu Peda.net-sivustolla