Hankkeet

Kansanopistoyhdistys sekä koordinoi että on mukana useissa kansanopistotoiminnan ja vapaan sivistystyön kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Hanketoiminnalla tuetaan kansanopistojen henkilöstön ammatillista osaamista ja kansanopistoja oman toimintansa kehittämisessä.

Käynnissä olevat hankkeet

Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaan sivistystyön oppilaitoksisissa – kohti osallisuutta ja merkityksellistä elämää

Hankkeessa kehitetään prosesseja ja työkaluja maahanmuuttajien ohjaukseen sekä henkilöstön ohjausosaamista. Tavoitteena on, että maahanmuuttajien koulutus- ja elämänpolut kohti työelämää etenisivät kunkin yksilöllisistä lähtökohdista mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Hanke toteutetaan kahden vapaan sivistystyön oppilaitosmuodon, kansanopistot ja opintokeskukset, yhteistyönä yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Kansanopistoyhdistyksen hankekumppaneina ovat Itä-Suomen yliopiston lisäksi Bildningsalliansen ja Opintokeskukset ry.

Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa – kohti osallisuutta ja merkityksellistä elämää -yhteishanke 2018-2020  

Turvallinen opisto

Koulutushankkeen tavoitteena on oppia tunnistamaan kokonaisturvallisuuden olemusta kansanopistossa ja kehittää oman opiston turvallisuuden hallintaa systemaattisesti sekä tehdä opiston turvallisuustyöstä pystyvää ja jaettua toimintaa. Koulutuksen aikana laaditaan opiston turvallisuuden kehittämissuunnitelma ja turvallisuuden hallintamalli. Koulutuksen laajuus on 7 op.

Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Koulutus on käynnistynyt syyskuussa 2019.

Turvallinen opisto

Kansanopistot aikuisten digitaalisten taitojen ja perustaitojen vahvistajana

Koulutushankkeen tavoitteena on, että kansanopistojen henkilöstön osaaminen aikuisten digi- ja perustaitojen koulutuksen toteuttajina vahvistuu. Koulutuksen aikana tuetaan kestävien toimintamallien rakentumista uusien kohderyhmien koulutukseen, kansanopistojen keskinäistä verkostoitumista ja yhteistä oppimista. Koulutuksen laajuus on 4,5 op.

Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Kansanopistot aikuisten digitaalisten taitojen ja perustaitojen vahvistajana

Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä

Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä -koulutushankkeessa vapaan sivistystyön henkilöstöä ja tuntiopettajia perehdytetään koulutusten ja kurssien osaamiperusteiseen sanoittamiseen, oppimistavoitteiden selkeään määrittämiseen, opiskelijan työmäärän ilmaisemiseen opintopistein sekä digitaalisten osaamismerkkien käyttöön osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa.

Koulutushanketta rahoittaa Opetushallitus ja se toteutetaan 1.5.2020 – 31.12.2021. TIEKE on koko hankkeen koordinaattori ja koulutusten vastuullinen toteuttaja. Hankekumppaneina ovat Suomen Kansanopistoyhdistys, Kansalaisopistojen liitto KoL, Suomen Kesäyliopistot, Opintokeskus Sivis ja Bildningsalliansen. Viestintäkumppaneina toimivat Vapaa Sivistystyö ry, Urheiluopistojen Yhdistys ja Opintokeskukset.

Lisätietoa Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä -koulutusjaksoista TIEKE:n -nettisivuilta.

Vuoden 2019 aikana päättyneet hankkeet

Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat opintopolut maahanmuuttajille -yhteishanke 2017-2019.  

Hankkeessa kehitettiin maahanmuuttajien toiminnallista lukutaitokoulutusta kahden oppilaitosmuodon yhteistyönä. Opintokeskukset ry ja Humanistinen ammattikorkeakoulun kanssa yhdessä järjestetty hanke, jossa Kansanopistoyhdistys toimi koordinaattorina. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tuotokset löytyvät Kansanopistoyhdistyksen Peda.net-sivistustolta.

Lukutaitokoulutus kansanopistoissa Peda.net-sivustolla.

Erilaisten oppimispolkujen tukeminen kansanopistoissa 2017-2019.

Hankkeessa kehitettiin kansanopistojen henkilöstön valmiuksia rakentaa yksilöllisiä opintopolkuja erilaisissa elämäntilanteissa oleville oppijoille. Hankkeessa tarkasteltiin kansanopiston oppimisympäristön näkökulmasta uudenlaisten opintokokonaisuuksien rakentamista, uusia kohderyhmiä, henkilökohtaistamista, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menetelmiä sekä oppijoiden erityisen tuen tarpeita vapaan sivistystyön opintojen näkökulmasta. Tavoitteena oli tuottaa kansanopistojen käyttöön uudenlaisia malleja ja lisätä henkilöstön osaamista. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen tuotokset löytyvät Kansanopistoyhdistyksen Peda.net-sivustolta.

Ekososiaalisen sivistyksen oppimisalusta Peda.net-sivustolla

Oppimisen pulmat -julkaisu Peda.net-sivustolla