Oppimisen tukeminen

Suomen Kansanopistoyhdistys pyrkii edistämään jokaisen mahdollisuuksia koulunkäyntiin ja elinikäiseen oppimiseen. Kansanopistojen toimintatavoissa korostuukin opintojen henkilökohtaistaminen ja yhteisöllisyyteen kasvaminen.

Kansanopistot pyrkivät tekemään jokaiselle opiskelijalle oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opintojen alkaessa. Kansanopistojen internaattipedagogiikka tarjoaa ainutlaatuisen ja yhteisöllisen oppimisympäristön. Opiskelijan erilaisen oppimisen tarpeet otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti ja opiskelijaa pyritään tukemaan oppimisen vaikeuksien tiedostamisessa ja omien vahvuuksien löytämisessä. Kansanopistoissa onkin laajaa osaamista erilaisten oppijoiden ohjaamisessa.

Oppimisen tukemista edistävät hankkeet

Suomen Kansanopistoyhdistys pyrkii kehittämään ja kouluttamaan kansanopistojen henkilöstöä kohtaamaan ja ohjaamaan erilaisia oppijoita. Yhdistys järjestää erilaisia hankkeita ja koulutustilaisuuksia, joissa päivitetään opistohenkilökunnan osaamista ja jaetaan kollegoiden kesken kokemuksia ja opetustapoja.

Erilaisten oppimispolkujen tukeminen kansanopistoissa (2017-2019) -hankkeessa Suomen Kansanopistoyhdistys loi Oppimisen pulmat -sivuston, jonne Murikka-opiston erityisopettaja Marjo Nurmi on koonnut omia ajatuksiaan ja käytännön menetelmiä erilaisten oppimispolkujen tukemiseen. Sivustolta löytyy erityisesti koulutusvinkkejä aikuisten oppimisen pulmiin ja, kuinka toimia ihmisten kanssa, joilla on oppimismotivaatio kadoksissa.

Tutustu Peda.net -sivustoon täältä


Kansanopistot erilaisten oppimispolkujen rakentajina (2014) –kehittämishankkeessa työstettiin Opinnollisen kuntoutuksen suositus kansanopistoille. Käsikirja tehtiin kaikille kansanopistoille, jotka voisivat hyödyntää sitä niin erityisopistoissa, erityislinjojen järjestämisen tukena kuin kaikkien kansanopistojen opintolinjojen opetuksen tuen suunnittelussa. Kirja on tarkoitettu kansanopistojen opettajille- ja koulutuksesta vastaavalle henkilöstölle. Käsikirja tarjoaa työkaluja ja menetelmiä kansanopistoille erilaisten oppijoiden kohtaamiseen ja oppimisen tukemiseen. Se tarjoaa myös tietoa erilaisista oppimisen vaikeuksista ja niiden luokittelusta.

Lue Kansanopistoyhdistyksen julkaisuja