Päättyneet hankkeet

Tule, tehdään osaamisperusteisuudesta totta! (2022-2023)

Tule, tehdään osaamisperusteisuudesta totta -hankkeen henkilöstökoulutuksen (4 op) tavoitteena oli tukea vapaan sivistystyön oppilaitosten henkilöstöä osaamisperusteiseen toimintatapaan siirtymisessä. Osallistujia tuettiin saavuttamaan asiantuntijatasoinen tiedollinen ja taidollinen osaaminen osaamisperusteisten koulutusten suunnittelussa, toteuttamisessa ja osaamisen arvioinnissa. Tavoitteena oli myös tukea oppilaitoksia muutoksessa. Koulutukseen osallistui 20 vapaan sivistystyön oppilaitosta.

Koulutushanketta koordinoi Tieke. Hankekumppaneina ovat Suomen Kansanopistoyhdistys, Kansalaisopistojen liitto KoL, Suomen Kesäyliopistot, Opintokeskus Sivis ja Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK). Lisätietoa hankkeesta TIEKE:n -verkkosivuilta.


Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistoissa (2022-2023)

Suomen Kansanopistoyhdistys oli yhteystyökumppanina yhdessä Sataedun koordinoiman VASKI-hankkeen ja Gradian kanssa Suomen ympäristöopisto Syklin koordinoimassa Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistossa -hankkeessa.

Kaksivuotisella hankkeella viitoitettiin kansanopistojen tietä kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä edistäen vahvasti kokonaisvaltaisen toimintakulttuurin muutosta Agenda2030 -tavoitteiden toteutumiseksi ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeessa oli mukana viisi kansanopistoa, jotka ovat Turun kristillinen opisto, Kanneljärven opisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto ja Kalajoen kristillinen opisto.

Kehittämistyötä toteutettiin yhteistyöllä, kokemuksia jakamalla ja asiantuntijoiden tuella. Yhteiskehittämistä toteutettiin seuraavasti:

 1. Määritettiin nykyinen hiilijalanjälki, jonka avulla tehtiin päästövähennystavoitteet.
 2. Osallistettiin sidosryhmät luomaan yhteinen tilannekuva vihreän siirtymän tavoitteesta, sen vaiheista ja keinoista. 
 3. Kehitettiin ilmastovastuun ja kestävän kehityksen opinpolkuja, oppisisältöjä ja menetelmiä.
 4. Laadittiin vihreän siirtymän tiekartta ja konseptoitiin johtamisen työkalut seurannan tueksi.

Kansanopistot oppivelvollisten koulutusten toteuttajina

Kansanopistoyhdistys toteutti vuosina 2022 ja 2023 koulutuskokonaisuuden ”Kansanopistot oppivelvollisten koulutusten toteuttajina”, jossa vahvistettiin kansanopistojen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista oppivelvollisten koulutuksen toteuttajina. Koulutuksella tuettiin kansanopistoja myös opistokohtaisten opetussuunnitelmien kehittämisessä. Koulutus koostui kolmesta osiosta: Arjen taidot, elämänhallinta ja asuminen osana oppimista, 2 op; Kun huoli herää – tuen tarpeen tunnistaminen ja nuoren tukeminen, 2 op sekä Kohtaamisen ja hyvinvoinnin pedagogiikkaa, 5 op.

Toteutetun koulutuskokonaisuuden pohjalta työstettiin Peda.net-sivustolle materiaalia, jossa on soveltuvin osin samoja sisältöjä ja materiaaleja kuin toteutetuissa koulutuksissa. Sivustolta löydät muutakin materiaalia kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Kansanopistoyhdistyksen Peda.net -sivustolle

Hyvinvointia ja osallisuutta kansanopistojen ammatillisesta koulutuksesta (2020-2022)

Kansanopistojen ammatillisen koulutuksen yhteishanke ”Hyvinvointia ja osallisuutta kansanopistojen ammatillisesta koulutuksesta” oli osa ammatillisen koulutuksen laatu- ja kehittämisohjelmaa Oikeus osata. Hankkeen tavoitteena oli hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen ammatillisessa koulutuksessa. Hanke oli käynnissä 13.11.2020-31.12.2022 ja sitä rahoitti Opetushallitus.

Kansanopistoyhdistys oli hankkeen koordinaattori. Kansanopistoista hankkeessa olivat mukana Kalajoen Kristillinen Opisto, STEP-koulutus, Kiljavan opisto, Suomen Nuoriso-opisto, Eurajoen kristillinen opisto, Haapaveden Opisto, Kankaanpään opisto, Kanneljärven Opisto, Paasikivi-Opisto, Peräpohjolan Opisto, Pohjois-Savon opisto, Raudaskylän Kristillinen Opisto sekä Rovala-Opisto.

Hankkeessa työskenneltiin painopistealueilla 2.1-2.4:

 • 2.1 Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen
 • 2.2 Liikkuva Amis -toiminnan ja Ammattiosaajan työkykypassin käytön laajentaminen
 • 2.3 Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen
 • 2.4 Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen

Hankkeen tulokset ja toimintamallit on koottu Ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin toimintakäsikirjaan kaikkien painopistealueiden osalta. Löydät toimintakäsikirjan Kansanopistoyhdistyksen Peda.net -sivustolta.

Osaamisperusteisuus ja osaamisen arviointi (2021-2022)

Osaamisperusteisuuden ja osaamisen arvioinnin koulutusohjelmassa vapaan sivistystyön oppilaitosten henkilöstöä ja tuntiopettajia valmennettiin osaamisperusteisuuteen siten, että heillä on asiantuntijatason tiedot ja taidot suunnitella ja toteuttaa osaamisperusteisia koulutuksia sekä arvioida osaamista.

Koulutushanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK). Hankekumppaneina olivat Suomen Kansanopistoyhdistys, Kansalaisopistojen liitto KoL, Suomen Kesäyliopistot, Opintokeskus Sivis ja Bildningsalliansen. Viestintäkumppaneina toimivat Vapaa Sivistystyö ry, Urheiluopistojen Yhdistys ja Opintokeskukset.

Lisätietoa Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä -hankkeesta TIEKE:n -verkkosivuilta.

Kansanopistojen oppivelvollisten koulutuksen kehittäminen (2020-2022)

Hankkeen tavoitteena oli varmistaa kansanopistoille riittävät valmiudet toteuttaa oppivelvollisille suunnattuja vapaan sivistystyön koulutuksia ja lisätä kansanopistojen oppivelvollisille suunnattujen koulutuksien tunnettuutta sekä edistää koulutuksiin hakeutumista.

Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen verkkosivusto Opistovuosi – kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön koulutus Peda.netissä.

Kohti sosiaalipedagogista toimintakulttuuria vapaassa sivistystyössä (2020-2022)

Suomen Kansanopistoyhdistyksen ja Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen koulutus Kohti sosiaalipedagogista toimintakulttuuria vapaassa sivistystyössä (5 op) toteutettiin vuoden 2021 aikana sekä keväällä 2022 uudelleen tiiviinä kokonaisuutena.

Koulutuksessa perehdyttiin sosiaalipedagogiikan teoreettisiin ja käytännöllisiin lähtökohtiin, keskeisiin käsit­teisiin ja työtapoihin yhdistäen ne vapaan sivistystyön pedagogiikkaan. Opittua sovellettiin vapaan sivistys­työn toimintaympäristöön ja tarpeisiin oppimistehtävissä.

”Oli hienoa, että tehtävät oli sidottu omaan työhön eivätkä olleet yleistä sosiaalipedagogiikan pohdiskelua. Tämä antoi omaan työhön uutta ymmärrystä ja osaamista.” (Vuoden 2021 osallistujapalaute)

Tavoitteena oli vahvistaa oppilaitoksen sosiaalipedagogista toimintakulttuuria sekä tunnistaa ja edistää kestävän elämäntavan edellytyksiä omassa toiminnassa ja yhteiskunnassa.

”Koulutus antoi erittäin hyviä peilauspintoja oman työn kehittämiseen. Se sai kysymään kriittisiä kysymyksiä oman oppilaitoksen toimintatapoihin, pedagogiikkaan ja moneen muuhun arjen toimintaan suoraan liittyvään.” (Vuoden 2021 osallistujapalaute)

Koulutusosiot:

1. Sosiaalipedagogisen toimintakulttuurin lähtökohdat, 1 op
2. Sosiaalipedagoginen toimintakulttuuri ja kestävä elämäntapa, 2 op
3. Toimintakulttuurista sosiaalipedagogiseen toimijuuteen, 2 op

Kouluttajat:

 • Elina Nivala, YTT, sosiaalipedagogiikan yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto
 • Raisa Foster, FT, TaM, tutkija, kouluttaja ja taiteilija
 • Sanna Ryynänen, FT, sosiaalipedagogiikan ma. yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto
 • Arto O. Salonen, sosiaalipedagogiikan professori, Itä-Suomen yliopisto

Koulutuksen pohjalta on työstetty avoimesti käytettävissä oleva itseopiskelumateriaali.

Tutustu itseopiskelumateriaaliin Kansanopistoyhdistyksen Peda.net -sivustolla

Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä (2020-2021)

Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä -koulutushankkeessa vapaan sivistystyön henkilöstöä ja tuntiopettajia perehdytettiin koulutusten ja kurssien osaamiperusteiseen sanoittamiseen, oppimistavoitteiden selkeään määrittämiseen, opiskelijan työmäärän ilmaisemiseen opintopistein sekä digitaalisten osaamismerkkien käyttöön osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa.

Koulutushanketta rahoitti Opetushallitus ja se toteutettiin 1.5.2020 – 31.12.2021. TIEKE oli hankkeen koordinaattori ja koulutusten vastuullinen toteuttaja. Hankekumppaneina olivat Suomen Kansanopistoyhdistys, Kansalaisopistojen liitto KoL, Suomen Kesäyliopistot, Opintokeskus Sivis ja Bildningsalliansen. Viestintäkumppaneina toimivat Vapaa Sivistystyö ry, Urheiluopistojen Yhdistys ja Opintokeskukset.

Lisätietoa Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä -hankkeesta TIEKE:n -verkkosivuilta.

Turvallinen opisto (2019-2021)

Koulutushankkeen tavoitteena oli oppia tunnistamaan kokonaisturvallisuuden olemusta kansanopistossa ja kehittää oman opiston turvallisuuden hallintaa systemaattisesti sekä tehdä opiston turvallisuustyöstä pystyvää ja jaettua toimintaa. Koulutuksen aikana osallistujat kehittivät opiston turvallisuutyötä ja laativat omaan opistoonsa turvallisuuden hallintamallia. Koulutuksen laajuus oli 7 op. Hanketta rahoitti Opetushallitus.

Turvallinen opisto

Kansanopistot aikuisten digitaalisten taitojen ja perustaitojen vahvistajana (2019-2021)

Koulutushankkeen tavoitteena oli vahvistaa kansanopistojen henkilöstön osaamista aikuisten digi- ja perustaitojen koulutuksen toteuttajina. Koulutuksen aikana tuettiin toimintamallien rakentumista uusien kohderyhmien koulutukseen, osaamisperusteista koulutuksen suunnittelua ja kansanopistojen keskinäistä verkostoitumista. Koulutuksen laajuus oli 4,5 op. Hanketta rahoitti Opetushallitus.

Kansanopistot aikuisten digitaalisten taitojen ja perustaitojen vahvistajana

Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa – kohti osallisuutta ja merkityksellistä elämää (2018-2020)

Sospeva -hankkeessa (Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa) kehitettiin vapaan sivistystyön oppilaitoksiin ohjauksen työkaluja ja ohjaustyön menetelmiä maahanmuuttajien koulutukseen, sekä tuotiin esille niitä periaatteita, joihin ohjaustyö vapaan sivistystyön oppilaitoksissa perustuu.  Tavoitteena oli, että maahanmuuttajien koulutus- ja elämänpolut kohti työelämää etenisivät kunkin yksilöllisistä lähtökohdista mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Hanke toteutettiin kahden vapaan sivistystyön oppilaitosmuodon, kansanopistot ja opintokeskukset, yhteistyönä yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Kansanopistoyhdistyksen hankekumppaneina ovat Itä-Suomen yliopiston lisäksi Bildningsalliansen ja Opintokeskukset ry.

Hanketta rahoitti Opetushallitus.

Hankkeen tuotokset on koottu Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaassa sivistystyössä -Pedanet-sivustolle.

Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat opintopolut maahanmuuttajille -yhteishanke (2017-2019)  

Hankkeessa kehitettiin maahanmuuttajien toiminnallista lukutaitokoulutusta kahden oppilaitosmuodon yhteistyönä. Opintokeskukset ry ja Humanistinen ammattikorkeakoulun kanssa yhdessä järjestetty hanke, jossa Kansanopistoyhdistys toimi koordinaattorina. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tuotokset löytyvät Kansanopistoyhdistyksen Peda.net-sivistustolta.

Lukutaitokoulutus kansanopistoissa Peda.net-sivustolla.

Erilaisten oppimispolkujen tukeminen kansanopistoissa (2017-2019)

Hankkeessa kehitettiin kansanopistojen henkilöstön valmiuksia rakentaa yksilöllisiä opintopolkuja erilaisissa elämäntilanteissa oleville oppijoille. Hankkeessa tarkasteltiin kansanopiston oppimisympäristön näkökulmasta uudenlaisten opintokokonaisuuksien rakentamista, uusia kohderyhmiä, henkilökohtaistamista, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menetelmiä sekä oppijoiden erityisen tuen tarpeita vapaan sivistystyön opintojen näkökulmasta. Tavoitteena oli tuottaa kansanopistojen käyttöön uudenlaisia malleja ja lisätä henkilöstön osaamista. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen tuotokset löytyvät Kansanopistoyhdistyksen Peda.net-sivustolta.

Ekososiaalisen sivistyksen oppimisalusta Peda.net-sivustolla

Oppimisen pulmat -julkaisu Peda.net-sivustolla