Kansanopistot aikuisten digitaalisten taitojen ja perustaitojen vahvistajana

Kansanopistoyhdistyksen koordinoima hanke
1.5.2019-31.12.2020 (OPH)

Hankkeen tavoitteena on, että kansanopistojen henkilöstön osaaminen aikuisten digi- ja perustaitojen koulutuksen toteuttajina vahvistuu. Hankkeessa tuetaan kestävien toimintamallien rakentumista uusien kohderyhmien koulutukseen, kansanopistojen keskinäistä verkostoitumista ja yhteistä oppimista.

Hankkeessa toteutetaan henkilöstökoulutuskokonaisuus, jonka laajuus on 4.5 op.

Koulutus on suunnattu kansanopistojen opettajille, ohjaajille, koulutussuunnittelijoille ja johtajille.

Koulutus koostuu neljästä osiosta, jotka rakentuvat yhteisistä koulutuspäivistä, työpajatyöskentelystä, oman oppilaitoksen kehittämistehtävän laatimisesta sekä verkko-oppimisalustalla työskentelystä. Osallistujat tuottavat koulutuksen aikana oman opistonsa perus/digitaitokoulutuksen mallin ja laativat paikallisia opetussuunnitelmia.

Koulutus tukee osaamisen kehittymistä mm. opintojen henkilökohtaistamisessa, osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa, oppimisvaikeuksien tunnistamisessa, oppimisen pulmien ratkaisemisessa ja minäpystyvyyden vahvistamisessa.

Lisätietoja: koordinaattori Mirka Råback
p. 040 145 8464, mirka.raback(at)kansanopistot.fi

Koulutusosiot:

1. Aikuisten perus- ja digitaitojen kehittämisfoorumi – orientaatiojakso (1 op)

28.11.2019, Helsinki

Koulutusosion tavoitteena on hahmottaa yhteisesti aikuisten perus- ja digitaitojen olemusta ja sitä, mitä ne tarkoittavat koulutuksen suunnittelun ja opetuksen näkökulmista kansanopistoissa.

Keskeisiä sisältöjä ovat:

 • Jatkuva oppiminen mahdolliseksi kaikille – koulutuspoliittiset tavoitteet lähtökohtana
 • Aikuisten perus- ja digitaidot – mitä niillä tarkoitetaan?
 • Hakevan ja ohjaavan toiminnan muodot ja mahdollisuudet
 • Kansanopistojen käynnissä ja käynnistymässä olevien aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamisen hanke-esittelyt
 • Opistokohtaisen kehittämistehtävän teeman valitseminen, tavoitteiden asettaminen sekä sparrausparien muodostaminen
 • Otetaan käyttöön yhteinen verkko-oppimisalusta

Koulutusosioon kuuluu ennakkotehtävä, yhden päivän lähijakso ja oman kehittämistehtävän suunnittelu.

Ilmoittaudu mukaan 20.11.2019 mennessä.

2. Oppimisen pulmat ja minäpystyvyys (1 op)

12.-13.2.2020, Kauniainen

Koulutusosion tavoitteena on tukea oppilaitoksia pedagogiikan kehittämisessä, vahvistaa henkilökohtaistetun ohjausosaamisen työtapoja ja antaa pedagogisia toimintamalleja ja ratkaisuja sellaisten oppijoiden kohtaamiseen, joilla on puutteita perustaidoissa ja oppimisen vaikeuksia.

Keskeisiä sisältöjä ovat:

 • Oppijan minäpystyvyyden tukeminen ja läsnäoleva kohtaaminen
 • Ohjauksellinen tuki oppijan kohtaamisessa
 • Oppimisen vaikeudet
 • Sovellukset ja työvälineet oppimisvalmiuksien tukemisessa

Koulutusosioon kuuluu kaksi koulutuspäivää ja itsenäistä työskentelyä. Osallistujat työstävät omaa kehittämistehtävää itsenäisenä opiskeluna ja sparrausparin kanssa vertaisohjauskeskusteluissa.

3. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (2 op)

1.-2.4.2019, Kauniainen

Koulutusosion tavoitteena on jäsentää osaamisperustaisuutta ja osaamisen tunnistamista ja tunnustamista vapaan sivistystyön ja erityisesti aikuisten perus- ja digitaitojen koulutuksen näkökulmasta. Jakson aikana muodostetaan yhteisiä toimintamalleja oppilaitosten osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tueksi ja kehitetään digitaalisia osaamismerkkejä.

Keskeisiä sisältöjä ovat:

 • Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä
 • Osaamisen tunnistamisen työkalut
 • Henkilökohtaistava osaamisperusteinen oppimissuunnitelma
 • Osaamisen dokumentointi ja osaamisen tunnustaminen, mm. sähköinen portfolio
 • Digitaaliset osaamismerkit osaamisen tunnustamisessa

Koulutusosioon kuuluu kaksi koulutuspäivää, yhteiskehittämisen työpajapäivät ja sparrausparien yhteistyöskentelyä. Osallistujat työstävät omaa kehittämistehtävää

4. Päätösjakso: Jatkuva oppiminen mahdolliseksi kaikille (0,5 op)

5.11.2020, Helsinki

Päätösjaksossa kootaan ja esitellään hankkeen aikana syntyneitä tuotoksia ja levitetään hankkeen tuotoksia muiden toimijoiden tietoon. Osallistuvista opistoista muodostuu osaava verkosto aikuisten perus- ja digitaitojen koulutuksen järjestäjinä. Järjestetään yksipäiväinen hankkeen loppuseminaari, joka suunnataan myös muille kuin koulutusohjelman suorittajille.

Osallistujat viimeistelevät oman kehittämistehtävänsä ja esittelevät sen muille. Sparrausparit antavat palautetta ja jatkokehittämisehdotuksia toisilleen.