Kansanopistot aikuisten digitaalisten taitojen ja perustaitojen vahvistajana

Kansanopistoyhdistyksen koordinoima koulutushanke vuoden 2021 puoliväliin saakka. Koulutuksen toteuttamiseen on saatu avustusta Opetushallituksesta.

Hankkeen tavoitteena on, että kansanopistojen henkilöstön osaaminen aikuisten digi- ja perustaitojen koulutuksen toteuttajina vahvistuu. Hankkeessa tuetaan kestävien toimintamallien rakentumista uusien kohderyhmien koulutukseen, kansanopistojen keskinäistä verkostoitumista ja yhteistä oppimista.

Hankkeessa toteutetaan henkilöstökoulutuskokonaisuus, jonka laajuus on 4.5 op. Koulutus on suunnattu kansanopistojen opettajille, ohjaajille, koulutussuunnittelijoille ja johtajille.

Koulutus koostuu neljästä osiosta, jotka rakentuvat yhteisistä koulutuspäivistä, työpajatyöskentelystä, oman oppilaitoksen kehittämistehtävän laatimisesta sekä verkko-oppimisalustalla työskentelystä. Osallistujat tuottavat koulutuksen aikana oman opistonsa perus/digitaitokoulutuksen mallin ja laativat paikallisia opetussuunnitelmia.

Koulutus tukee osaamisen kehittymistä mm. opintojen henkilökohtaistamisessa, osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa, oppimisvaikeuksien tunnistamisessa, oppimisen pulmien ratkaisemisessa ja minäpystyvyyden vahvistamisessa.

Lisätietoja: koordinaattori Mirka Råback
p. 040 145 8464, mirka.raback(at)kansanopistot.fi

Koulutusosiot:

1. Aikuisten perus- ja digitaitojen kehittämisfoorumi – orientaatiojakso (1 op) 28.11.2019, Helsinki

Koulutusosion tavoitteena on hahmottaa yhteisesti aikuisten perus- ja digitaitojen olemusta ja sitä, mitä ne tarkoittavat koulutuksen suunnittelun ja opetuksen näkökulmista kansanopistoissa.

Keskeisiä sisältöjä ovat:

 • Jatkuva oppiminen mahdolliseksi kaikille – koulutuspoliittiset tavoitteet lähtökohtana
 • Aikuisten perus- ja digitaidot – mitä niillä tarkoitetaan?
 • Hakevan ja ohjaavan toiminnan muodot ja mahdollisuudet
 • Kansanopistojen käynnissä ja käynnistymässä olevien aikuisten perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamisen hanke-esittelyt
 • Opistokohtaisen kehittämistehtävän teeman valitseminen, tavoitteiden asettaminen sekä sparrausparien muodostaminen
 • Otetaan käyttöön yhteinen verkko-oppimisalusta

Koulutusosion voi toteuttaa itsenäisenä opiskeluna. Pyydä tunnukset verkko-oppimisympäristöön: mirka.raback@kansanopistot.fi

2. Oppimisen pulmat ja minäpystyvyys (1 op)

12.-13.2.2020, Kauniainen ja 21.1.2021 verkossa.

3. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (2 op) 2.4.2019, verkossa

Koulutusosion tavoitteena on jäsentää osaamisperustaisuutta ja osaamisen tunnistamista ja tunnustamista vapaan sivistystyön ja erityisesti aikuisten perus- ja digitaitojen koulutuksen näkökulmasta. Jakson aikana muodostetaan yhteisiä toimintamalleja oppilaitosten osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tueksi ja kehitetään digitaalisia osaamismerkkejä.

Keskeisiä sisältöjä ovat:

 • Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä
 • Osaamisen tunnistamisen työkalut
 • Henkilökohtaistava osaamisperusteinen oppimissuunnitelma
 • Osaamisen dokumentointi ja osaamisen tunnustaminen, mm. sähköinen portfolio
 • Digitaaliset osaamismerkit osaamisen tunnustamisessa

Koulutusosion voi toteuttaa itsenäisenä opiskeluna. Pyydä tunnukset verkko-oppimisympäristöön: mirka.raback@kansanopistot.fi

4. Jatkuva oppiminen mahdolliseksi kaikille (0,5 op)

Päätösjaksossa kootaan ja esitellään hankkeen aikana syntyneitä tuotoksia ja levitetään hankkeen tuotoksia muiden toimijoiden tietoon. Osallistuvista opistoista muodostuu osaava verkosto aikuisten perus- ja digitaitojen koulutuksen järjestäjinä.