Kannanotot | 20.08.2021

Kansanopistoyhdistyksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Koristekuva.

Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9945/2021

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Suomen Kansanopistoyhdistys ry kiittää lausuntopyynnöstä koskien valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamista. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia, siten, että lain 3 §:ssä säädetyn oppijanumeron käyttötarkoitusta ja antamista koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että oppijanumeroa ja oppijanumerorekisteriä koskevaa sääntelyä muutettaisiin siten, että Opetushallitus voisi antaa oppijanumeron laissa säädettyä käyttötarkoitusta varten. Oppijanumeroa voitaisiin käyttää nykysääntelyn lisäksi henkilön yksilöintiin toteutettaessa opetusta ja koulutusta koskevia lakisääteisiä tehtäviä sekä Opetushallituksesta annetun lain mukaisia tehtäviä. Muutokset mahdollistaisivat oppijanumeron käytön henkilön yksilöivänä yleistunnisteena koko opetushallinnossa ja parantaisivat henkilöiden tietosuojaa, kun henkilön yksilöiminen opetushallinnossa ei edellyttäisi henkilötunnuksen käyttöä kuin välttämättömistä syistä. Oppijanumerorekisteriin ehdotetaan tallennettavaksi myös henkilön yhteystiedot, joita voitaisiin hyödyntää toteutettaessa tietosuoja-asetuksen mukaista informaatiovelvollisuutta.

Lisäksi ehdotetaan, että opetuksen ja koulutuksen järjestäjille ei säädettäisi velvoitetta käyttää oppijanumeroa nykyistä sääntelyä laajemmin. Oppijanumeron laajempi käyttö olisi vapaaehtoista ja järjestäjät voisivat pyytää henkilölle oppijanumeroa ja käyttää sitä henkilön yksilöimiseen resurssiensa mukaisesti.

Suomen Kansanopistoyhdistys pitää hallituksen esitystä perusteltuna ja kannatettavana.

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n puolesta

Helsingissä 20.8.2021

Helena Ahonen                                                                                 Minna Nieminen
puheenjohtaja                                                                                   toiminnanjohtaja