Kannanotot | 09.04.2021

Kansanopistoyhdistyksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi opintotukilain muuttamisesta

Koristekuva.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Asia: Suomen Kansanopistoyhdistyksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi opintotukilain muuttamisesta.

Yleistä esityksestä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Esityksessä ehdotetaan, että covid-19 -epidemiasta johtuva opintojen aloittamisen estyminen voidaan ottaa huomioon opintolainahyvityksen korkeakoulututkinnon suoritusaikaa laskettaessa. Lisäksi esitetään muutoksia opintolainahyvityksiä koskien. Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi myös opintojen päätoimisuuden mitoitusta opintopisteinä muualla kuin korkeakoulussa. Muutostarvetta pidetään esityksessä välttämättömänä, koska opintopisteitä ehdotetaan 1.8.2021 käytettäväksi kansanopistoissa suoritettavien opintojen mitoitusperusteena valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetussa hallituksen esityksessä (HE 19/2021 vp.).

Eduskunnalle 25.2.2021 annetussa hallituksen esityksessä laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta (HE 19/2021 vp.) ehdotetaan säädettäväksi, että vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjille säädettäisiin mahdolliseksi tallentaa vapaan sivistystyön vapaatavoitteisen koulutuksen suoritustietoja valtakunnalliseen opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain (884/2017) mukaiseen tietovarantoon. Esityksen mukaan vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 7 a luvussa tai oppivelvollisuuslain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun koulutuksen laajuus määriteltäisiin opintopisteinä. Tässä opintotukilakia koskevassa esityksessä ehdotetaan edellä kuvattuun perustuen muutettavaksi opintotukilain 5 a §:n 5 momenttia siten, että siinä säädettäisiin voimassa olevien mitoitusperusteiden lisäksi opintojen päätoimisuuden mitoituksesta opintopisteinä muussa kuin 1—4 momentissa tarkoitetuissa opinnoissa. Ehdotuksen mukaan muut kuin 1—4 momentissa tarkoitetut opinnot olisivat päätoimisia, jos koulutuksen mukainen laajuus on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia, 4,5 osaamispistettä, 5 opintopistettä tai kolme opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti. Siten momentissa edellytettäisiin nykyisten mitoitusperusteiden lisäksi, että muut kuin 1—4 momentissa tarkoitetut opinnot, eli muut kuin korkeakouluopinnot, olisivat päätoimisia, jos koulutuksen laajuus on vähintään viisi opintopistettä.

Kansanopistoyhdistys korostaa, että esityksessä laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta (HE 19/2021 vp.) kansanopistojen ylläpitäjille säädetään mahdolliseksi, ei velvoittavaksi, tallentaa vapaan sivistystyön vapaatavoitteisen koulutuksen suoritustietoja Koski-tietovarantoon. Jos oppilaitoksen ylläpitäjä päättää tarjota opiskelijoille mahdollisuuden suoritustietojen rekisteröintiin, tulee opinnot kuvata osaamisperusteisesti, opintopisteyttää ja arvioida. Lisäksi opiskelijan tulee antaa suostumuksensa tietojen tallentamiseen.

Koska tietojen tallentaminen ei ole velvoittavaa oppilaitoksen ylläpitäjälle eikä opiskelijalle, ei tietovarannosta voi seurata viranomaisnäkökulmasta opintojen päätoimisuutta tai opintojen etenemistä opintopisteinä. Lausunnolla olevassa opintotukilakia koskevassa esityksessä ei ole huomioitu sitä, että opintopisteyttämisestä ja opintopisteinä laajuuden määrittelystä ei ole tulossa velvoittavaa kaikissa kansanopistojen päätoimisissa opinnoissa.

Vapaan sivistystyön lain 7a luvun mukaista oppivelvollisille suunnattua koulutusta kansanopistot järjestävät oppivelvollisille. Tämän koulutuksen osalta kansanopiston ylläpitäjän tulee viedä opintojen suoritustiedot Koski-tietovarantoon. Koulutukselle on laadittu opetussuunnitelman perusteet, joissa opinnot on laajuudeltaan määritelty kokonaisuudessaan yhteensä 53 opintopisteen laajuisiksi. Opiskelijan opinnot henkilökohtaistetaan ja suoritettavien kokonaisuuksien laajuus vaihtelee. Opiskelijalla on myös mahdollisuus tarvittaessa siirtyä ammatilliseen koulutukseen tai lukioon myös kesken vapaan sivistystyön koulutuksen.

Kansanopistoyhdistys esittää, että

  • opintojen päätoimisuutta tarkasteltaessa on edelleen voitava hyödyntää nykyisessä opintotukilaissa § 5 kirjattua päätoimisuuden määrittelyä, jonka mukaisesti opinnot ovat päätoimisia, jos koulutuksen laajuus on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia. Tätä määrittelyä on voitava käyttää perusteena määritettäessä kansanopistojen vapaan sivistystyön koulutuksen päätoimisuutta, olipa kyse oppivelvollisten koulutuksesta tai muusta kansanopistojen vapaan sivistystyön pitkäkestoisesta koulutuksesta.

Esityksessä ei perustella sitä, miksi esitetään päätoimisuuden määreeksi, on valittu juuri 5 opintopistettä kuukaudessa.  5 opintopistettä kuukaudessa on Kansanopistoyhdistyksen mielestä haasteellinen, koska opintopisteiden suoritukset eivät synny kansanopiston pitkillä linjoilla tasaisesti kuukausittain. Tällöin tulee voida soveltaa opintojen päätoimisuuden tarkastelussa viikkotunteihin perustuvaa määrittelyä, vaikka koulutus olisikin opiskelijan suoritustietojen rekisteröinnin näkökulmasta opintopisteytetty.

Opintojen päätoimisuuden määrittely korkeakouluissa on keskimäärin 5 opintopistettä kuukaudessa. Kansanopistojen tarjoamissa opinnoissa opiskelee hyvin erilaisia opiskelijoita. Oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa opiskelijat ovat alaikäisiä ja opiskelua ei voi verrata korkeakoulussa opiskelemiseen. Myös muille erityisille kohderyhmille, kuten maahanmuuttajille suunnatuissa koulutuksissa 5 opintopisteen saavuttaminen kuukaudessa on liian vaativa tavoite.

Kansanopistoyhdistyksen esittää, että:

  • säädöksessä huomioidaan eri oppilaitosmuotojen opiskelijoiden erilaisuus ja opintojen päätoimisuuden määritelmä kirjataan seuraavasti: Muut kuin 1—4 momentissa tarkoitetut opinnot ovat päätoimisia, jos koulutuksenlaajuus on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia, 4,5 osaamispistettä, 4 opintopistettä tai kolme opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti.


Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n puolesta

8.4.2021

Helena Ahonen                          Tytti Pantsar
puheenjohtaja                            toiminnanjohtaja