Kannanotot | 20.08.2021

Kansanopistoyhdistyksen lausunto ehdotuksesta eräiksi valtioneuvoston sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksiksi liittyen perusopetuksen jälkeisten koulutusten haku- ja valintaperusteisiin

Koristekuva.

Asia: Suomen Kansanopistoyhdistyksen lausunto ehdotuksesta eräiksi valtioneuvoston sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksiksi liittyen perusopetuksen jälkeisten koulutusten haku- ja valintaperusteisiin 

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9573/202

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Suomen Kansanopistoyhdistys kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta eräiksi valtioneuvoston sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksiksi liittyen perusopetuksen jälkeisten koulutusten haku- ja valintaperusteisiin ja lausuu seuraavaa:

Yhteishakuasetus

Kansanopistoyhdistys kannattaa kolmen erillisen perusopetuksen jälkeisen haun yhdistämistä yhdeksi vuosittain järjestettäväksi yhteishauksi. Kansanopistoyhdistys katsoo, että yhdistynyt yhteishaku edistää opiskelijoiden yhdenvertaisuutta koulutukseen hakeutumisessa sekä hakutulosten saamisessa. 

Kansanopistoyhdistys kannattaa sitä, että vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 7 a luvussa tarkoitettu oppivelvollisille suunnattu koulutus on mukana yhteishaussa. Yhteishaussa mukana oleminen lisää oppilaita ohjaavien tahojen, nuorten vanhempien sekä nuorten tietoisuutta kansanopistojen Opistovuosi oppivelvollisille -koulutuksesta. Opistovuosi-koulutus sopii erityisesti nuorille, jotka tarvitsevat tukea perustaidoissa, opiskeluvalmiuksissa, elämänhallinnassa sekä arjen taidoissa selviytyäkseen toisen asteen opinnoista. Kansanopisto sopii opiskelupaikaksi erityisesti heille, jotka hyötyvät yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä ohjatusta asumisesta. 

Kansanopistoyhdistys katsoo, että on tärkeää huolehtia siitä, että opinto-ohjaajat ja nuoria ohjaavat tahot tietävät kansanopistojen Opistovuosi-koulutuksesta ja osaavat ohjata nuoria niihin. Lisäksi tulee huolehtia, että opinto-ohjaajat tietävät, että maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on mahdollisuus suorittaa oppivelvollisuutta peruskoulun jälkeen vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksessa tai kotoutumiskoulutuksessa.  

Opetushallituksen tehtävänä on tuottaa yhteistyössä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien sekä oppilaitosten ylläpitäjien kanssa tietoa, joka edistää opiskelupaikkaa vaille jääneiden hakeutumista koulutukseen. Kansanopistoyhdistys pitää tärkeänä, että tässä huomioidaan kaikki koulutuksen järjestäjät, mukaan lukien kansanopistot.  Kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu koulutus on uusi koulutus ja samalla myös hakujärjestelmän kautta kansanopistokoulutukseen hakeutuminen uusi toimintatapa. Kansanpistoyhdistys toivoo, että Opetushallitus tukee kehittämistoiminnallaan hakurekisterin käyttöönottoa ja siihen liittyviä toimia.  

Kansanopistoyhdistys katsoo, että jatkossakin tulee taata mahdollisuus hakeutua vapaan sivistystyön oppivelvollisille tarkoitettuihin koulutuksiin myös jatkuvan haun kautta. Yhteisvalinnassa ilman tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelupaikkaa jääneet hakijat voisivat hakeutua nivelvaiheen koulutukseen myös jatkuvan haun kautta.  

Ammatillisen koulutuksen valintaperusteasetus

Kansanopistoyhdistys pitää erittäin tärkeänä sitä, että vähintään 28 opiskelijaviikon mittaisen kansanopistolinjan suorittamisesta saa esityksen mukaisesti jatkossakin 6 lisäpistettä haettaessa ammatilliseen koulutukseen yhteishaussa. On tärkeää, että myös vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 7 a luvussa tarkoitetusta oppivelvollisille suunnatun koulutuksen 17 opiskelijaviikon suorittamisesta saa 6 lisäpistettä haettaessa ammatilliseen koulutukseen. Samoin tulee huolehtia siitä, että myös maahanmuuttajat, jotka opiskelevat oppivelvollisina kansanopistojen vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksessa tai kotoutumiskoulutuksessa, saavat myös 6 lisäpistettä. Kansanopistoyhdistys katsoo, että lisäpisteiden myöntäminen edesauttaa nuorten pääsyä jatkamaan toisen asteen koulutukseen.

Esityksessä ehdotetaan asetukseen otettavan säännös, jonka mukaan sellainen hakija, jolla olisi yksilöllistetty oppimäärä ja päättöarvosana matematiikassa ja äidinkielessä, voitaisiin ottaa opiskelijaksi vain koulutuksen järjestäjän harkintaan perustuvan valinnan kautta. Kansanopistoyhdistys kannattaa esitystä. Yhdistys katsoo, että koulutuksen järjestäjän harkinta edesauttaa opiskelijan kannalta soveltuvimman koulutuspolun löytämistä. Esityksessä ehdotetaan myös otettavaksi säännöstasolle maininta oppimisvalmiuskokeen käyttämisen mahdollisuudesta koulutuksen järjestäjän harkintaan perustuvan valinnan apuvälineenä. Kansanopistoyhdistys näkee esityksen kannatettavana.

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n puolesta

Helsingissä 20.8.2021

Helena Ahonen                                                                                 Minna Nieminen
puheenjohtaja                                                                                   toiminnanjohtaja