Kannanotot | 07.04.2022

Suomen Kansanopistoyhdistyksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

koristekuva

Asia: Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (VN/9813/2022)

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä. Esityksellä jatkettaisiin ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin tehdyn väliaikaisen muutoksen voimassaoloa. Väliaikaisella muutoksella on koronavirusepidemiaan liittyvien syiden vuoksi väljennetty säännöksiä ammattitaidon ja osaamisen osoittamisen eli näyttöjen toteuttamistavoista sekä osaamisen arvioinnista.

Suomen Kansanopistoyhdistys pitää esitystä kannatettavana. Esitys on perusteltu ja se toteutetaan määräaikaisena koronavirusepidemian edelleen jatkuessa. Kansanopistoyhdistys kannattaa esityksen tavoitetta, että suorittamistapojen joustavuudesta huolehditaan, jotta opintojen ja tutkinnon suorittaminen eivät tarpeettomasti pitkity sen vuoksi, että osaamista ei ole mahdollista osoittaa aidoissa työtilanteissa. Joustavuus mahdollistaa ammatillisen koulutuksen jatkuvuuden sekä eri koulutusalojen opiskelijoiden yhdenvertaiset mahdollisuudet suorittaa opintojaan ja edetä työelämään.

Kansanopistoyhdistys toteaa edelleen, että väliaikaisen lakimuutoksen vaikutuksia olisi hyvä myös arvioida ja kerätä tietoa toimivista, vaihtoehtoisista näyttöjen toteutustavoista.

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n puolesta

Helsingissä 5.4.2022

Helena Ahonen                           Tytti Pantsar
puheenjohtaja                             toiminnanjohtaja