Tiedotteet | 16.06.2021

Opiskelu kansanopistoissa koettu laadukkaaksi koronan aikana

Koristekuva.

Suomen Kansanopistoyhdistys on toteuttanut palaute- ja vaikuttavuuskyselyn kansanopisto-opiskelijoille. Kyselyn perusteella kansanopistojen opiskelijat ovat keskimäärin hyvin tyytyväisiä opintoihinsa. Poikkeuksellisesta lukuvuodesta huolimatta arviot ovat hyviä. Tulokset kertovat laadukkaasta opetustyöstä kansanopistoissa sekä onnistuneesta etäopetukseen siirtymisestä.

Kyselyyn vastasi yhteensä 639 opiskelijaa 15 kansanopistosta. Kyselyyn vastanneista 70 % oli naisia ja 27 % miehiä. Kyselyn vastausasteikkona käytettiin neliportaista vastausasteikkoa (1-4), jossa 1=täysin eri mieltä ja 4= täysin samaa mieltä.

Kyselyn tulosten perusteella kansanopistoissa opiskelevat ovat keskimäärin hyvin tyytyväisiä opintoihinsa. Yleistä tyytyväisyyttä opintoihin mitattiin yleisarvosanalla asteikolla 4–10. Koulutuksen yleisarvosanan keskiarvo oli 8,82. Keskiarvo on aavistuksen verran noussut viime vuoden keskiarvosta (8,80).

Opiskelijoiden vastauksissa kansanopisto-opinnot koettiin keskimäärin laadukkaiksi (ka 3,5). Erityisesti oppimisympäristö, ilmapiiri ja hyvinvointi koettiin laadukkaaksi. Arviointi koettiin hyvin oikeudenmukaiseksi ja perustelluksi, sen keskiarvo oli 3,68. Positiivisesti esiin nousi myös muun muassa vuorovaikutus ja yhteishenki.

Opiskelijat kokivat, että kansanopisto-opinnoilla on suuri vaikutus heidän elämäänsä. Vastaajat kokivat erityisesti, että he oppivat tuntemaan itseään ja vahvuuksiaan kansanopisto-opintojen aikana. Valtaosa vastaajista suosittelisi koulutusta muille (vastausten ka 3,69).

Kansanopistojen opetuksesta osa on toteutettu etäopetuksena ja poikkeuksellisina opetusjärjestelyinä. Vuonna 2020 keskimäärin 26 % kansanopistojen opetuksesta on toteutettu etäopetuksena. Etäopetuksesta huolimatta kansanopisto-opiskelijat kokivat opetuksen laadun (3,40) ja yhteydenpidon opettajiin riittäväksi (3,45) sekä opiskelun välineet toimiviksi (3,42). Ryhmähenki ja yhteisön tuki koettiin myös hyväksi (3,48). Toisaalta jotkut vastanneet kokivat etäopiskelun raskaaksi sekä vuorovaikutuksen säilyttämisen haastavaksi opiskelukavereiden ja opettajien kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on selvittänyt omalla kyselyllään toisen asteen opiskelijoiden kokemuksia koronavirusepidemian vaikutuksista opiskeluun. Kyselyssä selvisi, että lukiolaisista ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista valtaosa koki etäopiskelun raskaaksi sekä etäopetuksen heikentäneen opetuksen laatua. Kansanopistoyhdistyksen kyselyssä kansanopistojen etäopetus ja poikkeukselliset opetusjärjestelyt koettiin pääasiassa onnistuneiksi. Yhteydenpito opettajien kanssa koettiin riittäväksi. Avoimissa vastauksissa nousi esille myös haasteita opiskelumotivaation säilymisestä. Opiskelijat arvioivat positiivisesti opettajien osaamista sekä kansanopisto-opintojen vaikuttavuutta omaan elämään. ”Kansanopistokoulutus on erittäin hyödyllinen koko elämän kannalta. Suosittelen sitä muillekin ehdottomasti!”, toteaa kyselyyn vastannut kansanopistolinjan opiskelija.

Katso kyselyn tulosten yhteenveto

Lisätietoja:

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry
suunnittelija Anni Henricson
anni.henricson(at)kansanopistot.fi, 040 136 7323