Kannanotot | 08.09.2023

Kansanopistoyhdistyksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 2 ja 9 d §:n ja puoluelain 8 ja 8 a §:n muuttamisesta

Koristekuva.

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE

Asia: Kansanopistoyhdistyksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 2 ja 9 d §:n ja puoluelain 8 ja 8 a §:n muuttamisesta.

Esityksessä vapaasta sivistystyöstä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että se sisältäisi määritelmän opetuksen ja koulutuksen osaamismerkeistä, niiden tallentamisesta valtakunnalliseen tietovarantoon sekä säännökset osaamismerkkien arvioinnista. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännös opintokeskusten järjestöille maksamasta koulutus- ja opintokerhotuesta sekä järjestöjen kustannusten huomioimisesta opintokeskusten valtionosuuden yksikköhintalaskennassa. Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry kiittää mahdollisuudesta lausua. Lausunto on laadittu pyydetyllä tavalla pykäläkohtaisesti.

Yleistä

Kansanopistoyhdistys pitää hyvänä, että vapaan sivistystyön koulutuksissa opittua tehdään näkyväksi ja osallistujat voivat myös halutessaan nykyistä paremmin osoittaa osaamistaan. Säädösmuutos mahdollistaisi osaamisen dokumentoinnin osaamismerkkien avulla. Tämä tukisi oppijoiden mahdollisuuksia arvioida omaa osaamistaan ja hyödyntää sitä esimerkiksi muissa opinnoissa ja työelämässä. Kansanopistoyhdistys pitää hyvänä, että kansallisia osaamismerkkejä voidaan viedä KOSKI-tietovarantoon ja että osaamisen kuvaukset laaditaan kullekin merkille osaamisperusteisesti. Osaamismerkkien kokonaisuutta ja sisältöjä tulisi voida myös kehittää.

Oppilaitoksilla on mahdollisuus itse arvioida sitä, tarjotaanko osaamismerkkien suorittamiseen mahdollisuutta. Kansanopistoyhdistys pitää tätä hyvänä, sillä oppilaitoksilla on erilaisia toimintaprofiileja.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että kansallisia osaamismerkkejä voisi suorittaa myös ilman koulutusta, mahdollisesti myös maksullisena palvelutoimintana. Yhdistys pitää hyvänä, että osaamismerkkejä voitaisiin myöntää vapaan sivistystyön oppilaitoksissa myös ilman koulutusta. Osaamisen tunnistamisen työ tulee kuitenkin resurssoida oppilaitoksille, sillä vapaan sivistystyön oppilaitosten rahoitus perustuu järjestettyyn koulutukseen. Osaamisen tunnistamisesta eniten hyötyvillä asiakkailla ei välttämättä ole mahdollisuutta maksaa osaamismerkistä itse.

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4:s §: Oppilaitoksen ylläpitäminen

Esityksessä ehdotetaan, että pykälään lisättäisiin uusi 7 momentti, joka sisältäisi asetuksenantovaltuuden. Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää tarkemmin muun kuin oppilaitoksen ylläpitämiseen liittyvän toiminnan eriyttämisestä. Sääntely koskisi siis tilanteita, joissa oppilaitoksen ylläpitäjä harjoittaa myös muuta kuin vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitämistä, kuten elinkeinotoimintaa. Toiminnan eriyttämisellä tarkoitettaisiin kirjanpidollisia tai vastaavia toimia. Tavoitteena on, että toiminnot eriyttämällä valtionosuudella rahoitettu oppilaitostoiminta voitaisiin vaikeudetta tunnistaa ja erottaa ylläpitäjän muusta kirjanpidosta. Kansanopistoyhdistys katsoo, että kansanopistojen osalta muutos ei aiheuta muutoksia oppilaitosten toimintakäytänteissä.

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain 6:s c §: Vapaan sivistystyön osaamismerkit, niihin liittyvän osaamisen arviointi sekä osaamismerkkien tallentaminen opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon

Esityksen osaamismerkkejä yleisesti kuvaavassa osiossa tuodaan esille se, että osaamismerkit ovat olleet aiemminkin hyödyllisiä välineitä osaamisen näkyväksi tuomisessa, mutta niiden työelämärelevanssia on pidetty osin kevyenä, koska myöntäjiä ja kriteereitä on monenlaisia. Kansanopistoyhdistys pitää hyvänä, että valtakunnallisesti tunnistettavia osaamismerkkejä kehitetään ja niiden myöntäjät voivat olla vapaan sivistystyön oppilaitoksia. Esitetty lain 6 c § on muodoltaan selkeä, mutta siinä ei mainita lainkaan, että kuka osaamisen arvioi. Esityksen luvussa 4.1. Keskeiset ehdotukset todetaan, että osaamisen arvioi vapaan sivistystyön oppilaitos. Kansanopistoyhdistys katsoo, että tämä olisi syytä kirjata myös säädökseen.

Lain perustelutekstissä suoritettavien osaamismerkkien sisällöllinen kuvaus on varsin suppea. Kansanopistoyhdistys esittää, että perustelutekstistä poistetaan hyvin lyhyt esimerkinomainen kuvaus, joka ei sisällöllisesti edes vastaa samanaikaisesti lausunnolla olevia osaamismerkkejä. Kansanopistoyhdistys katsoo, että olisi tärkeää, että osaamismerkkien sisältöjä voitaisiin kehittää myös tulevaisuudessa.

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain 24:s §: Opiskelijoilta perittävät maksut

Kysymyksessä on tekninen muutos, jossa tekstiin lisätään puuttuva verbi. Kyseinen muutos tulee voimaan 1.1.2025 samanaikaisesti kotoutumista koskevien säädösmuutosten kanssa. Kansanopistoyhdistys katsoo, että lain kohta vaatisi laajemman tarkastelun. Kansanopistoyhdistys esittää edelleen, että käynnistetään välittömästi toimet vapaan sivistystyön lain muuttamisesta siten, että opintojen maksuttomuuden ja kotoutumissuunnitelman välinen kytkös poistetaan. Mahdollisuutta tarjota maksuttomia opintoja ei tule sitoa ajallisesti kotoutumissuunnitelman kestoon. Samanaikaisesti oppilaitosten rahoitusta tulee lisätä siten, että kieli- ja kotoutumista tukevia opintoja voidaan tarjota maksuttomasti myös niille henkilöille, joille ei ole laadittu kotoutumissuunnitelmaa tai joilla sen kesto on päättynyt. Näin parannettaisiin merkittävästi vapaan sivistystyön oppilaitosten mahdollisuuksia tarjota mahdollisimman laaja-alaisesti maahan muuttaneille kotoutumista edistäviä opintoja sekä vahvistettaisiin maahan muuttaneiden mahdollisuuksia osallistua koulutukseen.

Osaamismerkkejä koskevien muutosehdotusten osalta Kansanopistoyhdistys haluaa kiinnittää opetus- ja kulttuuriministeriön huomiota siihen, että vapaan sivistystyön oppilaitosten tulisi voida periä kohtuullisia maksuja myös osaamismerkkeihin liittyvästä osaamisen arvioinnista ja merkkien myöntämisestä, mikäli henkilö ei osallistu lainkaan opetukseen. 24 §:n mukaisesti oppilaitokset voivat periä kohtuullisia maksuja niiltä henkilöiltä, jotka osallistuvat opetukseen. Vapaan sivistystyön valtionosuus perustuu myös koulutuksen järjestämiseen. Osaamismerkit voivat olla tärkeä tapa tuoda esille erilaisissa yhteyksissä hankittua osaamista. Tätä osaamista on voitu hankkia esimerkiksi vapaa-ajalla tai muussa koulutuksessa. Vapaan sivistystyön oppilaitokset eivät voi tarjota kokonaan uutta palvelua ilman mitään rahoitusta. Opetukseen osallistumattomilta osaamisen arviointia pyytäviltä henkilöiltä tulisi voida periä kohtuullisia maksuja, jotka perustuvat osaamisen arvioinnista aiheutuviin kustannuksiin. Osaamismerkeistä säädettäisiin vapaan sivistystyön laissa ja niihin liittyvä osaamisen arviointi olisi vapaan sivistystyön oppilaitoksen toimintaa. Näin ollen merkkien myöntämisestä aiheutuvia maksuja ei voitaisi periä maksullisen palvelutoiminnan perustein.

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n puolesta

Helsingissä 8.9.2023

Helena Ahonen                          Tytti Pantsar
puheenjohtaja                            toiminnanjohtaja