Kannanotot | 20.10.2021

Kansanopistoyhdistyksen lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksesta eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Koristekuva.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Ehdotuksessa todetaan säätelyn nykytilan osalta, että oppivelvollisuuden laajentamisen myötä oppivelvollisuuslain 4 ja 5 §:ssä mainitut koulutukset ovat opiskelijalle maksuttomia, jos oppivelvollinen suorittaa koulutuksissa oppivelvollisuuttaan. Yksittäisillä opiskelijoilla voi kuitenkin olla oppivelvollisuuden alaisuudesta riippumatta tarve korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja tai muuten vahvistaa perusopetuksen oppimäärän osaamispohjaa. Tällöin koulutukseen hakeutuminen ja osallistuminen tapahtuvat opiskelijan omalla ajalla, eikä se liittyy oppivelvollisuuskoulutukseen. Tällöin kyseessä on omaehtoinen koulutus, johon opiskelija hakeutuu ja osallistuu ilman, että oppivelvollisuuskoulutusta järjestävä koulutuksen järjestäjä ostaa palvelua.

Asetuksen 2 §:n 4 momentin voimassaoleva sanamuoto estää perimästä maksuja oppivelvollisilta kaikissa tilanteissa. Maksuja tulee kuitenkin voida periä tilanteessa, jossa opiskelija osallistuu omaehtoiseen koulutukseen. Säännöstä ehdotetaan tältä osin muutettavaksi vastaamaan muuttunutta sääntelyä. Pykälän 4 momenttia ehdotetaan muutettavaksi, että aineopiskelijoilta perittävistä maksuista poistettaisiin viittaus oppivelvollisiin. Momenttiin lisättäisiin tarkennus, että maksuja voidaan periä, jos opiskelija ei suorita aineopintoja osana oppivelvollisuuskoulutustaan.

Suomen Kansanopistoyhdistys pitää ehdotusta kannatettava ja katsoo sen poistavan koulutuksen järjestäjiä koskevan epäkohdan. Koska ostopalveluna hankittava yksittäisen aineen arvosanan korottamiseen tähtäävän opetuksen järjestäjä ei saa valtionosuutta, on koulutuksen järjestäjällä oltava oikeus periä osa aineenopetuksesta kertyvistä kustannuksista opiskelijamaksuna. Kansanopistoyhdistyksen näkemyksen mukaan noin viidenkymmen prosentin suuruinen maksu kustannuksista olisi kohtuullinen taso.

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n puolesta

Helsingissä 20.10.2021

Helena Ahonen                                                                                 Minna Nieminen
puheenjohtaja                                                                                   toiminnanjohtaja