Uutiset | 09.06.2023

Kansanopistoille jälleen kiitettävät arviot valtakunnallisessa Amis-opiskelijapalautekyselyssä

Opiskelijat luentosalissa

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoilta kysytään tyytyväisyyttä koulutuksen järjestämiseen ja sen vaikuttavuuteen Amis-opiskelijapalautekyselyllä. Tuoreimman kyselyn mukaan kansanopistot ovat menestyneen kiitettävästi ammatillisen koulutuksen järjestäjinä jo kolmantena vuonna peräkkäin.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautekysely on valtakunnallinen, ja siitä vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus. Kyselyyn vastataan viisiportaisella vastausasteikolla, jossa 1= täysin eri mieltä ja 5= täysin samaa mieltä. Palautekyselyjä on kaksi: aloitusvaiheen kysely ja päättövaiheen kysely. Tuoreimmissa, rahoituskaudella 1.7.2022-30.6.2023 annetuissa aloituskyselyn opiskelijapalautteissa kansanopistojen saama kokonaiskeskiarvo oli 4,4 ja kaikkien koulutuksen järjestäjien 4,3. Päättökyselyssä kansanopistojen saamien opiskelijapalautteiden kokonaiskeskiarvo oli 4,3 ja kaikkien koulutuksen järjestäjien 4,2 (kaaviot 1 ja 2).

Kansanopistot menestyivät opiskelijapalautekyselyn jokaisessa kysymyskokonaisuudessa ja saivat niistä kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä korkeammat arvosanat niin aloitus- kuin päättövaiheessa. Erityisen hyvät arviot kansanopistot saivat HOKSin eli henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman teosta ja opiskeluilmapiiristä. Lisäksi opiskelijoiden antama yleisarvio oli sekä aloitus- että päättövaiheessa korkea: 4,6 (kaaviot 1 ja 2).

– Tulokset ovat samansuuntaiset kuin kahtena aiempana vuonna ja kertovat kansanopistojen laadukkaasta ammatillisesta opetuksesta. Ammattiin opiskelevat voivat kansanopistoissa hyvin ja kokevat saavansa tukea ja ohjausta oppimiseensa, sanoo Suomen Kansanopistoyhdistyksen toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.

Kansanopistoissa tehdään jatkuvasti koulutuspalvelujen kehittämistyötä ja hyvinvointityötä. Esimerkiksi tällä hetkellä 15 kansanopistossa käynnissä olevalla Kansanopistojen sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus -hankkeella edistetään opiskelijoiden ja opistoyhteisöjen hyvinvointia. Hankkeen tavoitteena on kehittään kansanopistojen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, tukea oppilaitosyhteisöjen hyvinvointia yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi sekä kehittää hyvinvointijohtamista. Hanketta koordinoi Suomen Kansanopistoyhdistys, ja se kestää 30.4.2025 asti.

Kansanopistojen ammatillinen koulutus
Ammatillista koulutusta järjestäviä kansanopistoja on 25. Vuonna 2022 kansanopistojen ammatillisessa koulutuksessa opiskeli tutkintotavoitteisesti 3222 opiskelijaa. Kansanopistot järjestävät ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon johtavaa koulutusta. Suosituin koulutusala on kasvatus- ja ohjausala. Muita kansanopistojen ammatillisen koulutuksen aloja ovat muun muassa kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluala, liikunta sekä puhtaus- ja kiinteistöpalveluala.

Amis-kyselyn pylväsgraafit
Amis-kyselyn pylväsgraafit, päättökysely.