Kannanotot | 01.12.2023

Vapaan sivistystyön oppilaitosten tehtäviä kotoutumisessa tulee vahvistaa – kotoutumiskoulutuksen tulee olla osa suomalaista koulutusjärjestelmää

koristekuva

Vapaan sivistystyön oppilaitokset järjestävät laadukasta kotoutumiskoulutusta sekä luku- ja kirjoitustaidonkoulutusta, jonka avulla kannustetaan maahanmuuttajia aktiivisiksi arjen toimijoiksi suomalaisessa yhteiskunnassa, tuetaan työllistymistä ja vähennetään syrjäytymisen riskiä. Valtioneuvosto ja eduskunta ovat ottaneet useita kertoja kantaa vapaan sivistystyön oppilaitosten roolin vahvistamiseksi kotoutumisen edistämisessä.

Vahvistetaan vapaan sivistystyön tehtäviä kotoutumisen edistämisessä eduskunnan edellyttämällä tavalla – esitykset toimenpiteiksi

  • Kotoutumiskoulutus tulee integroida ja koota vahvasti osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää. Kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan edistetään parhaiten koulutuksella, joka tukee yhteiskuntataitoja, kielen oppimista, osaamista sekä varmistaa liittymisen kotoutumista tukeviin yhteisöihin. Näin varmistetaan kokonaisvaltainen kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja tuetaan kestävää työllistymistä myös ylisukupolvisesti. Osana koulutusjärjestelmää kotoutumiskoulutuksen tuloksellisuutta voidaan myös seurata nykyistä paremmin.
  • Vapaan sivistystyön joustavat koulutuspalvelut maahanmuuttajille tulee turvata. Vapaan sivistystyön oppilaitokset palvelevat työperäistä maahanmuuttoa, perheiden tarpeita ja heikoimmassa asemassa olevia. Vapaan sivistystyön koulutuspalvelut sekä aikuisten perusopetus ovat oleellinen osa laadukkaita kotoutumispalveluita. Hallitusohjelman kehyspäätöksessä olevaa kirjausta vapaan sivistystyön rahoituksen vähentämisestä ja selonteossa julkisen talouden suunnitelmaksi v. 2024–2027 esitettyä 7,5 miljoonan euron leikkausta vapaan sivistystyön tuloksekkaaseen kotoutumiskoulutukseen ei tule toteuttaa.
  • Vahvistetaan kotoutumisajan ylittäneiden mahdollisuuksia osallistua koulutukseen. Vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat tarjota joustavia koulutuspalveluita myös kotoutumisajan ylittäneille. Kehitetään kotivanhempien asemaa kohdentamalla rahoitusta heille järjestettävään kieli- ja kotoutumiskoulutukseen vapaassa sivistystyössä talousarviossa esitettyjen toimien sijaan. Siirretään maahanmuuttajaäitien aseman parantamiseen kohdennettu rahoitus työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon alalta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alalle vapaan sivistystyön momentille 29.10.31 koulutuksen järjestämiseksi.
  • Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat järjestäneet tehokkaasti ja laadukkaasti koulutusta Ukrainasta sotaa paenneille, mutta koulutuksen rahoitus on jäänyt pahasti vajaaksi ja sen korjaaminen vaatii välittömiä toimia. Vuodelle 2023 tehtävään kohdennettu lisäresurssi 5 milj. euroa ei ollut läheskään riittävä. Koulutusta on järjestetty yhteensä 13,2 miljoonalla eurolla. Koulutuksesta voitiin näin ollen rahoittaa vain 37 %. Rahoitusta vaille jäänet vuoden 2023 suoritteet ovat perusteena vuoden 2025 rahoituksessa. Vapaan sivistystyön oppilaitosten järjestämä koulutus tulisi huomioida vuoden 2025 talousarviossa kasvattamalla rahoitusta jo järjestettyä koulutusta vastaavasti, jotta toteutettu koulutus ei jää oppilaitosten itsensä maksettavaksi. Tarvittava rahoituslisäys vuodelle 2025 on 5,2 miljoonaa euroa julkisen talouden suunnitelmassa olevan 3 miljoonan euron lisäksi.  Vastaavasti vuodelle 2024 voitiin rahoittaa 33 % rahoitustarpeesta. Vuodelle 2024 tulisi kohdentaa lisärahoitusta lisätalousarviossa 6 miljoonaa euroa, jotta koulutusta voitaisiin järjestää ja oppilaitosten jo aloittamat ryhmät voisivat jatkaa.

Suomen Kansanopistoyhdistys-Finlands Folkhögskolförening ry              
Bildningsalliansen rf
Opintokeskukset ry