Kannanotot | 04.02.2022

Suomen Kansanopistoyhdistyksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi, diaarinumero VN/17576/2021

Koristekuva.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslain ja siihen liittyvien lakien muuttamiseen liittyen. 

Hallituksen esityksessä esitetään lisättäväksi vapaasta sivistystyöstä annettuun lakiin säännös oppivelvollisille suunnatun koulutuksen rahoituksen yhteydessä oppilaitoksen ylläpitäjälle myönnettävästä oppimateriaalilisästä. Oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun koulutuksen valtionosuusrahoitus nostettiin 57 prosentista 100 prosenttiin, mutta uudistuksessa ei huomioitu erikseen kansanopistoille kyseisessä koulutuksessa aiheutuvia oppimateriaalikustannuksia. Kansanopistot eivät voi periä oppivelvollisilta opiskelijoilta opiskelijamaksuja, koska oppivelvollisuuslain 17 §:n mukaan kansanopistojen oppivelvollisille suunnattujen koulutusten oppimateriaalit ovat opiskelijalle maksuttomia.  

Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun koulutuksen rahoituksessa ehdotetaan otettavaksi käyttöön oppimateriaalilisä, jonka myöntämisestä säädettäisiin vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa. Oppimateriaalisän euromäärästä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Asetusluonnoksen mukaan oppimateriaalilisä olisi 6,90 euroa opiskelijaviikkoa kohti. Lisä on tasoltaan sama kuin ammatillisen koulutuksen oppimateriaaleihin ja työvälineisiin jne. oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä arvioitu lisämääräraha. Oppimateriaalilisä myönnettäisiin oppilaitoskohtaisen yksikköhinnan lisäksi, ja se ei vaikuttaisi keskimääräiseen yksikköhintaan.  

Kansanopistoyhdistys kannattaa esitystä ja pitää tärkeänä, että tämä oppivelvollisuuden laajentamisen käytännön toimeenpanossa esiinnoussut lainsäädännön tarkennustarve korjataan. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022. Nyt arvioitua kustannustasoa on myös syytä seurata ja tarvittaessa muuttaa asetusta, mikäli seurannassa havaitaan arvioidun kustannustason riittämättömyys kattamaan oppimateriaaleista syntyviä kustannuksia.  

Kansanopistoyhdistys näkee tärkeänä, että käynnissä olevan lukuvuoden 2021–2022 osalta löydetään vielä erillisratkaisu oppimateriaalien korvaamiseksi koulutuksen ylläpitäjille koskien kevätlukukauden 2022 oppimateriaalikustannuksia. Syksyn 2021 (20.9.2021) toteumatietojen perusteella kansanopistojen oppivelvollisuuskoulutuksessa on aloittanut 521 opiskelijaa ja koulutusta järjestää 31 kansanopistoa. Näiden kansanopistojen oppivelvollisuuskoulutusten kevätlukukauden 2022 oppimateriaalikustannukset voitaisiin korvata esimerkiksi ylimääräisenä yhteensä n. 61.000 € valtionavustuksena. 

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n puolesta 

Helsingissä 4.2.2022 

Helena Ahonen  
puheenjohtaja