Kannanotot | 11.10.2022

Kansanopistoyhdistyksen lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta

koristekuva

SIVISTYSVALIOKUNNALLE

Asia: HE 160/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta.


Suomen Kansanopistoyhdistys kiittää sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan, että koulutuksen järjestäjälle säädettäisiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetussa laissa velvollisuus tallentaa palvelukeskuksen rahoittaman muun kuin säännellyn koulutuksen tietoja. Tiedot tallennettaisiin uuteen palvelukeskuksen hankkiman muun kuin säännellyn koulutuksen rekisteriin. Tallennettavat tiedot olisivat henkilön nimi ja oppijanumero, opiskelijan suorittama koulutus sekä koulutuksen aloittaminen ja päättyminen sekä tuntimäärä.

Esityksessä ehdotetaan myös, että vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjällä olisi velvollisuus tallentaa Koski-tietovarantoon palvelukeskuksen rahoittamia koulutuksia koskevat tiedot. Tallennettavat tiedot olisivat tässä tapauksessa vastaavat tiedot kuin ne, jotka oppilaitoksen on tallennettava oppivelvollisille suunnatusta koulutuksesta. Kysymys olisi seuraavista tiedoista: suoritettava koulutus, opintojen aloittaminen ja päättyminen sekä suoritetut opinnot ja osaamisen arviointi. Esityksessä ei ehdoteta muutoksia ammatillisen koulutuksen järjestäjien tai korkeakoulujen velvollisuuksiin tallentaa tietoja, vaan ne tallentaisivat palvelukeskuksen valtionavustuksilla rahoittaman tai hankkiman säännellyn koulutuksen tiedot nykyisen lainsäädännön puitteissa.

Suomen Kansanopistoyhdistys pitää hyvänä, että opiskelijoiden mahdollisuudet saada opintonsa näkyville Oma opintopolku -palveluun paranevat säädösmuutoksen myötä. Näin myös erilaisten organisaatioiden, jotka järjestävät Jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen hankkimia koulutuksia, tulee järjestelmällisesti tallentaa tiedot. Säännellyn koulutuksen järjestäjät ovat investoineet perusresursseillaan opintosuoritusjärjestelmien kehittämiseen. Tässä esityksessä ehdotetaan tallennettaviksi tiedoiksi muun kuin säännellyn koulutuksen rekisteriin osin erilaisia tietosisältöjä kuin säännellyn koulutuksen osalta tallennetaan. Kansanopistoyhdistys huomauttaa, että erilaisten koulutusten vertaaminen toisiinsa on yhä monimutkaisempaa.

Esityksessä ehdotetaan, että vapaan sivistystyön oppilaitokset tallentavat tiedot suorituksista aina, kun koulutus on Jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen rahoittamaa. Tämä poikkeaa vapaan sivistystyön osalta voimassa olevista säädöksistä. Nykytilanteessa vapaan sivistystyön suoritustiedot tallennetaan, jos oppilaitoksen ylläpitäjä on päättänyt tarjota siihen mahdollisuuden ja opiskelijalta on saatu siihen suostumus. Oppivelvollisille tarkoitetun koulutuksen suoritustiedot tallennetaan myös vapaasta sivistystyöstä aina. Kansanopistoyhdistys ymmärtää perustelut sille, miksi Jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen rahoittamien koulutusten tiedot on syytä tallentaa myös vapaan sivistystyön oppilaitosten järjestämien koulutusten osalta. Se haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota tallennettavien tietojen sisältöön ja esittää muutosta käsittelyssä olevaan säädösesitykseen.

Nykyisin voimassa olevien säädösten mukaan vapaan sivistystyön koulutuksessa oppivelvollisten ja muiden opiskelijoiden tallennettavat suoritustiedot poikkeavat toisistaan. Oppivelvollisten osalta on tallennettava 1) suoritettava koulutus; 2) opintojen aloittaminen, väliaikainen keskeytyminen ja päättyminen; 3) suoritetut opinnot ja osaamisen arviointi (Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 2017/884 § 9a). Muiden vapaan sivistystyön opintojen osalta on tallennettava 1) koulutuksen nimi ja koulutuksen laajuus; 2) koulutuksen päättymispäivä; 3) osaamisen arviointi (Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 2017/884 § 9d). Käsittelyssä olevassa esityksessä Jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen rahoittamat vapaan sivistystyön oppilaitosten järjestämät opinnot tulisi tallentaa edellä kuvatuista oppivelvollisille suunnattujen koulutusten tietomääreiden mukaan. Suomen Kansanopistoyhdistys esittää, että tätä harkitaan ja että tallennettavat tiedot olisivat samat kuin muun vapaan sivistystyön osalta tallennettavat tiedot. Oppilaitokset ovat jo kehittäneet tietojärjestelmiään. Kaikki eivät tarjoa oppivelvollisille suunnattuja opintoja, ja näin ollen tällä esityksellä kerättäviä tietoja muutettaisiin suhteessa nykyiseen. Tämä lisää oppilaitosten työtä ja kustannuksia tietohallinnon kehittämisessä ja ylläpidossa. Se lisää myös Opetushallituksen työtä, koska kaikille vapaan sivistystyön oppilaitoksille olisi mahdollistettava oppivelvollisten koulutusta vastaavien tietojen tallentaminen.  

Suomen Kansanopistoyhdistys esittää, että Jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen rahoittamien ja vapaan sivistystyön oppilaitosten toteuttamien opintojen osalta tallennettavat tiedot olisivat valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 2017/884 § 9 d mukaisia.

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia siten, että taiteen perusopetuksen suoritustietojen tallentaminen kyseiseen tietovarantoon olisi mahdollista. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taiteen perusopetuksesta annettua lakia siten, että se sisältäisi säännöksen opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon tallennettavien koulutusten laajuuden määrittelemisestä opintopisteinä. Suomen Kansanopistoyhdistys pitää hyvänä esitystä mahdollistaa taiteen perusopetuksen suoritustietojen tallentaminen tietovarantoon, eikä sillä ole esitykseen huomautettavaa.

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n puolesta

4.10.2022

Helena Ahonen                           Tytti Pantsar
puheenjohtaja                             toiminnanjohtaja