Kannanotot | 02.11.2021

Kansanopistoyhdistyksen lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi

Koristekuva.

Ehdotus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, VN/24935/2021

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Suomen Kansanopistoyhdistys ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi.

Kansanopistoyhdistys kannattaa esitystä ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n muuttamisesta. Asetuksessa ehdotetaan muutettavaksi ammatillisesta koulutuksesta annettua valtioneuvoston asetusta määräaikaisesti ajalla 1.1.2022–31.12.2024 siten, että asetuksen 19 §:ää muutetaan niin, että työnantajalle maksettavassa koulutuskorvauksessa otetaan korottavana tekijänä huomioon, jos oppisopimuskoulutuksessa oleva on alle 20-vuotias ja vailla toisen asteen tutkintoa. Kansanopistoyhdistys näkee perusteltuna, että koulutuskorvauksen maksamisessa voidaan painottaa nuoria, joilla ei ole aiempaa toisen asteen tutkintoa.

Asetusluonnoksessa ehdotetaan muutettavan ammatillisesta koulutuksesta annettua valtioneuvoston asetusta siten, että siihen lisättäisiin uusi 22 a §, jossa säädettäisiin tutkintovientitoimikunnan asettamisesta, kokoonpanosta ja päätöksenteosta. Ehdotuksen mukaan Opetushallitus asettaisi enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan tutkintovientitoimikunnan, jonka tehtävänä olisi seurata ja kehittää ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 33 ja 35 §:ssä tarkoitetun koulutuksen järjestämistä. Tällä hetkellä tutkintovientitoimikunta toimii pilottina koulutusvientikokeilun koordinointihankkeen alla ja sen jäsenet edustavat Opetushallitusta, opetus- ja kulttuuriministeriötä, työ- ja elinkeinoministeriötä, ulkoministeriötä, koulutuksen järjestäjiä ja koulutusvientiyhtiöitä. Ehdotettu 121 a § mahdollistaa toimikunnan koostuvan mainittujen toimijoiden edustajista myös jatkossa.

Kansanopistoyhdistys pitää esitystä tutkintovientitoimikunnan vakinaistamisesta kannatettavana.

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n puolesta

Helsingissä 1.11.2021

Helena Ahonen                                                                                 Minna Nieminen

puheenjohtaja                                                                                   toiminnanjohtaja