Tiedotteet | 25.01.2019

Kansanopistot ovat joustavasti tuottaneet kotouttamispalveluita

Kirjoittaja: Tytti Pantsar

maahanmuuttajaopiskelijoita istumassa penkillä ulkona.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta: “Vapaalla sivistystyöllä on tärkeä asema kotouttamisessa – Kansanopistot ovat nopeasti ja joustavasti kyenneet tuottamaan kotouttamispalveluita.”

Eduskunnan tarkastusvaliokunta julkaisi mietintönsä kotouttamisen toimivuudesta. Mietinnössä katsotaan, että kotouttamiseen tulee tehdä isoja muutoksia. Mietintö sisältää 11 päätösehdotusta.

Tarkastusvaliokunta katsoo, että viranomaisten lisäksi myös kolmannella sektorilla eli järjestöillä ja vapaalla sivistystyöllä on tärkeä asema kotouttamisessa ja kolmannen sektorin osuutta kotouttamisessa tulee lisätä. Esimerkiksi kansanopistot ovat nopeasti ja joustavasti kyenneet tuottamaan kotouttamispalveluita.

Tarkastusvaliokunta painottaa, että maahanmuuttajien erilaiset lähtökohdat tulisi huomioida nykyistä paremmin. Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat ottaneet maahanmuuttajat tärkeäksi koulutuksen kohderyhmäksi ja vastanneet laaja-alaisesti koulutustarpeeseen. Oppilaitoksiin on kehittynyt maahanmuuttajien koulutuksen järjestämisen erityisosaamista. Kansanopistot voivat tarjota maahanmuuttajille joustavan koulutuspolun, joka sisältää kieli- ja kulttuuriopintojen lisäksi työssäoppimista ja tukee työelämään siirtymistä. Ne myös kykenevät reagoimaan nopeasti maahan­muutossa tapahtuviin muutoksiin. Kansanopistot ovat tehneet kotoutumista tukevassa koulutuksessa yhteistyötä järjestömuotoisen sivistystyön kanssa. Mietinnössä todetaan, että kotoutumista tulisi nopeuttaa sen kaikissa vaiheissa. Kansanopistoissa kehitetyn ja toteutetun ilman huoltajaa Suomeen tulleiden nuorten turvapaikanhakijoiden koulutuksen ja tuetun asumisen mallista (Nutukka-ohjelma) on saatu erinomaisia tuloksia.

Tarkastusvaliokunnan päätösehdotuksessa 11 todetaan eduskunnan edellyttävän, että hallitus huolehtii kolmannen sektorin eli järjestöjen ja vapaan sivistystyön osuuden kasvattamisesta kotouttamisessa sekä ryhtyy toimiin viranomaisten ja kolmannen sektorin välisen työnjaon määrittelemiseksi uudelleen. Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa otettiin käyttöön uusi järjestämis- ja rahoitusmalli vuoden 2018 alussa. Lakimuutoksen tavoitteena oli, että vapaan sivistystyön valtionosuus­rahoituksella järjestettävään maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen saadaan 100% rahoitus. Koulutuksessa keskitytään kotoutumis­suunnitelman mukaisiin luku- ja kirjoitustaidon sekä suomen/ruotsin kielen opintoihin. Koulutuksen toteuttamiseen kohdennettiin noin viisi miljoonaa euroa.

Kansanopistoyhdistys ja Bildningsalliansen painottavat, että maahanmuuttajien kotoutuminen on keskeinen osa vapaan sivistystyön koulutus- ja sivistystehtävää, ja rahoitusmallin uudistuttua on maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen toteuttamiseen saatu paremmat mahdollisuudet.  Kansanopistoyhdistys ja Bildningsalliansen kiinnittävät kuitenkin huo­miota siihen, että rahoitusmallin uudistaminen jäi kesken. Oppilaitokset käyttävät koulutuksessa suoritteisiin perustu­vaa valtionosuusrahoitustaan ja kattavat uudella lisärahoituksella opiskelijamak­suosuu­den. Tarkastusvaliokunnan pää­tösehdotuksen toteuttamiseksi tulisi kotoutumista tukevaan koulutukseen kohdentaa suoriterahoitusta, jotta oppilaitoksilla säilyisi mahdollisuus vastata myös muiden kohderyhmien sivistystarpeisiin.

Vapaan sivistystyön maahanmuuttajakoulutus tarjoaa joustavia koulutuspolkuja, jotka huomioivat niin yhteiskunnan, työelämän kuin yksilön tarpeet ja tukevat maahanmuuttajien kokonaisvaltaista kotoutumista. Kansanopistoilla on valmiit rakenteet maahanmuuttajakoulutuksen toteuttamiseen ja opistojen panosta kotoutumisen edistämisessä kehitetään jatkuvasti yhteistyössä viranomaisten, työelämän ja järjestöjen kanssa. Vapaan sivistystyön mahdollisuudet kotoutumisen tukemisessa tulisi hyödyntää täysimääräisesti.

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry ja Bildningsalliansen rf

Lisätietoja:
Kansanopistoyhdistys, toiminnanjohtaja Tytti Pantsar, 044 5318000, tytti.pantsar(at)kansanopistot.fi
Bildningsalliansen, verksamhetsledare Henrika Nordin, henrika.nordin(at)bildningsalliansen.fi