Suomen Kansanopistoyhdistys

Varmistetaan perustaidot aikuisille työelämään ja jatko-opiskeluun

Suomalaisten osallistuminen aikuiskoulutukseen on kansainvälisesti vertailtuna hyvällä tasolla. Osallistuminen on kuitenkin laskusuunnassa, ja osaaminen kasautuu. Suomessa on paljon ihmisiä, joilla on puutteelliset perustaidot. Heikot perustaidot ovat vahvasti yhteydessä työttömyyteen. Koulutukseen vähäisesti osallistuvien henkilöiden osallistumisesteinä ovat opintojen maksullisuus tai toimeentulokysymykset. Jatkuvan oppimisen toimenpiteet eivät tällä hetkellä kohdennu työttömiin. Heikot perustaidot omaaville on kyettävä tarjoamaan maksuttomia opiskeluvaihtoehtoja ja heidän tulee voida opiskella toimeentulon vaarantumatta. Vapaan sivistystyön opintosetelirahoitus mahdollistaisi maksuttoman opiskelun. Opintosetelirahoituksen taso on kuitenkin täysin riittämätön. Aiemmista opintoseteliavustuksilla toteutetuista interventioista on hyvät kokemukset. Työttömyysetuudella opiskelemisen edellytyksiä tulee kehittää.

Vapaan sivistystyön koulutuksia tulisi hyödyntää nykyistä merkittävämmin perustaitojen oppimisen tukena. 

Koulutuksen toteuttamiselle ja siihen osallistumiselle tulee rakentaa toimintaedellytykset ja resursointi. Kansanopistot on tunnistettu toimijoiksi, jotka voivat tavoittaa henkilöitä, jotka muuten eivät osallistu koulutukseen. Kansanopistot voivat tarjota perus- ja digitaitokoulutuksia, joissa kohotetaan heikon pohjakoulutuksen omaavien henkilöiden tietotaitoja sekä tuetaan työttömien tai työttömyysuhan alaisten osaamisen kehittymistä. Tässä ajassa tarvitaan matalan kynnyksen opintoja, joihin voi hakeutua helposti ja opiskella itselleen soveltuvan määrän. Koulutuksissa ja niihin ohjaamisessa on kyettävä huomioimaan yksilön elämäntilanne kokonaisuutena ja hahmotettava osaamisen hankkimista suhteessa yksilön elämään ja tulevaisuuden suunnitelmiin.

  • Vahvistetaan mahdollisuuksia oppia perustaitoja lisäämällä ja kohdentamalla tarjontaa. Kasvatetaan kansanopistojen opintosetelirahoitusta ja kohdennetaan uutta opintoseteliavustusrahoitusta heikot perus- ja digitaidot omaaville. Näin varmistetaan tarjonnan laajeneminen ja opiskelijalle maksuttomat opinnot.
  • Huolehditaan siitä, että perustaitojen opiskeleminen ei vaaranna osallistujan toimeentuloa kehittämällä työttömyysetuuksilla opiskelemisen edellytyksiä. Työllistymisen edellytykset paranevat perustaitoja vahvistamalla.