Kansanopistot oppivelvollisten koulutusten toteuttajina

Koristekuva.

Kansanopistoyhdistys toteuttaa koulutuskokonaisuuden ”Kansanopistot oppivelvollisten koulutusten toteuttajina”, jossa vahvistetaan kansanopistojen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista oppivelvollisten koulutuksen toteuttajina. Koulutuksella myös tuetaan kansanopistoja opistokohtaisten opetussuunnitelmien kehittämisessä.

Koulutuksen keskiössä ovat Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteissa (KOPS) määritellyt opetuksen tavoitteet ja työtavat, joiden tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden elämänhallinnan taitoja ja antaa heille valmiuksia itsensä jatkuvaan kehittämiseen sekä oman opiskelupolun löytämiseen toisen asteen tutkintokoulutuksessa.

Koulutus käynnistyy kevätkaudella 2022, ja päättyy keväällä 2023.

Koulutus on suunnattu kansanopistojen opetus- ja ohjaustyötä tekeville, asuntolaohjaajille ja koulutussuunnittelijoille. Koulutukseen voivat osallistua myös ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaustyötä tekevät.

Koulutuksessa osallistujat kehittävät opistonsa toimintamalleja ja toimintakulttuuria ja vahvistavat pedagogista osaamista keskeisissä teemoissa. Koulutus koostuu kolmesta osiosta, jotka voi suorittaa erillisinä

1. Arjen taidot, elämänhallinta ja asuminen osana oppimista, 2 op

Koulutusosiossa on tavoitteena tuottaa pedagoginen mallinnus siitä, miten arjen taitoja ja elämänhallintaa opetetaan ja ohjataan kansanopistojen oppivelvollisten koulutuksessa. Koulutusosiossa on kolme koulutuspäivää ja yksi ohjaustapaaminen verkossa. Oppimistehtävät tehdään itsenäisenä työskentelynä, jota tukee oppimisalustalle tuotettu kirjallinen materiaali.

Koulutusosio toteutettiin tammi-maaliskuussa 2022.

Osion kouluttajana toimii Matti Virtala, KL, KM, FK, Opo, EO, LO.

2. Kun huoli herää – tuen tarpeen tunnistaminen ja nuoren tukeminen, 2 op

Koulutusosiossa tavoitteena on vahvistaa osallistujien osaamista nuorten tuen tarpeen varhaisessa tunnistamisessa, huolen puheeksi ottamisessa ja tarkoituksenmukaisten tukitoimien löytämisessä. Oppimistehtävänä osallistujat rakentavat paikallisen toimintamallin monialaiseen verkostoyhteistyöhön.

Koulutusosio koostuu kahdesta koulutuspäivästä, joiden sisältö tukee paikallisen toimintamallin rakentamista, sekä kaksi koulutuspäivää verkossa, joihin sisältyy myös asiantuntijaluentoja osaamisen vahvistamiseksi opiskeluvaikeuksiin liittyvän pedagogisen tuen toteuttamisessa. Koulutusosion kouluttaja ohjaa oppimistehtävän tekemisessä ja antaa siitä palautetta.

Koulutusosio toteutettiin huhti-toukokuussa 2022 ja se toteutetaan uudestaan tiivistetysti maaliskuussa 2023.

3. Kohtaamisen ja hyvinvoinnin pedagogiikkaa, 5 op

Koulutusosion tavoitteena on:
1) saada kattava käsitys hyvinvoinnin ja kohtaamisen pedagogiikan menetelmien, asenteen, tutkimuksen ja teorian soveltamisesta opetustyössä,
2) perehdyttää hyvinvointitaitojen, kuten vahvuuksien, tunnetaitojen ja rakentavien vuorovaikutustaitojen opettamiseen ja ohjaamiseen,
3) antaa perusteellinen osaaminen dialogiseen ja ratkaisukeskeiseen opettajuuteen ja ohjaamiseen, jonka keskiössä onhyvinvoinnin pedagogiikan soveltaminen yhteisöllisesti,
4) antaa ymmärrys hyvinvoinnin, hyvinvointipedagogiikan ja yhteisöllisen kohtaavan oppimisen tuottamisesta ja
5) antaa työkaluja hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tueksi opetustyössä jaksamiseen ja työhyvinvointiin.
Koulutusosio toteutetaan prosessinomaisena etäjaksojen kokonaisuutena, johon kuluu kahdeksan verkossa toteutettavaa tapaamista, pienryhmätapaamisia, ennakkotehtävä, harjoituksia ja oppimistehtäviä opetusjaksojen välissä. Osallistujat tekevät kehittämistehtävän.

Koulutusosio on käynnistynyt 19.9.2022 ja jatkuu kevääseen 2023 saakka.

Lisätietoja: koordinaattori Anni Henricson, anni.henricson(at)kansanopistot.fi