X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.kansanopistot.fi/
logo
Kansanopistoväen omat sivut. Täältä saat ajankohtaista tietoa
opistojen hankkeista, yhdistyksen tapahtumista ja edunvalvonnasta.
Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Olet täällä: Yhdistyssivut > Etusivu > Linkit
Säännöt

SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS –
FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING ry:n SÄÄNNÖT1 § Nimi, kotipaikka, tarkoitus, toiminnan laatu


Yhdistyksen nimi on Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands Folkhögskolförening ry. ja sen kotipaikka on Helsinki.
Yhdistyksen kielenä ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirja ja rekisteröintikielenä on suomi.
Yhdistyksen tarkoituksena on kansanopistojen toiminnan edistäminen sekä edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestönä toimiminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää opistojen yhteistyötä, järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia, tekee kehittämis- ja tiedotustyötä sekä osallistuu kansainväliseen toimintaan.
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä.

2 § Jäsenet; hyväksyminen, eroaminen, jäsenmaksu


Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka ylläpitää kansanopistoa. Jäsenyhteisöä edustaa yhdistyksen kokouksessa jäsenyhteisön valtuuttama henkilö.
Yhdistys voi kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti toimineet sen tarkoituksen hyväksi.
Hallitus hyväksyy jäsenet. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusta vahingoittavalla tavalla tai laiminlyö velvollisuutensa yhdistystä kohtaan.
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

3 § Hallitus, päätösvaltaisuus, erovuoroisuus, vaalit, toimihenkilöt


Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kaksitoista varsinaista jäsentä, joista kaksi tulee valita ruotsinkielisten kansanopistojen piiristä.
Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kolme valintaa seuraavaa kalenterivuotta. Puheenjohtajan vaali käydään joka kolmas vuosi. Hallituksen jäsenistä neljä on vuosittain erovuorossa.
Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan, joiden toimikausi kestää jäsenen toimikauden päättymiseen tai muusta syystä hallituksesta eroamiseen asti.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään seitsemän jäsentä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus asettaa avukseen keskuudestaan viisijäsenisen työvaliokunnan, jolla on hallituksen antamat valtuudet. Hallitus voi asettaa työryhmiä erityistehtäviä varten.
Johtosäännöllä määritellään hallituksen, sen työvaliokunnan, eri toimielinten ja yhdistyksen johtavien toimihenkilöiden asema ja valtuudet. Hallitus ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt.
Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

4 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista, joku heistä yhdessä toiminnanjohtajan tai hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

5 § Tilit ja tilintarkastus


Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on valintaa seuraava kalenterivuosi.

6 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen


Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille sähköpostitse aikaisintaan 4 kuukautta ja viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta.

7 § Yhdistyksen kokoukset, äänioikeus


Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhti-lokakuun välisenä aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenyhteisön valtuuttamalla edustajalla yksi ääni.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Vaalit on toimitettava suljetuin lipuin, jos joku kokouksen äänivaltaisista osanottajista sitä pyytää.

8 § Vuosikokous


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Kokous avataan
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
5) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
6) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7) Päätetään jäsenmaksun suuruus
8) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio alkavalle toimikaudelle
9) Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sääntöjen 3§:n mukaisesti
10) Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
11) Valitaan vaalivaliokunta, johon kuuluu enintään viisi jäsentä.
12) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat
Jokainen jäsenyhteisö voi saada yhdistyksen toiminnan kannalta merkittäväksi katsomansa asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi. Asian saattaminen kokouksen päätettäväksi edellyttää, että asia perusteineen on saatettu hallituksen tietoon 4 viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

9 § Yhdistyksen purkautuminen


Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.