X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.kansanopistot.fi/
logo
Kansanopistoväen omat sivut. Täältä saat ajankohtaista tietoa
opistojen hankkeista, yhdistyksen tapahtumista ja edunvalvonnasta.
Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Olet täällä: Yhdistyssivut > Etusivu > Linkit
Säännöt

SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS –
FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING ry:n SÄÄNNÖT1 § Nimi, kotipaikka, tarkoitus, toiminnan laatu


Yhdistyksen nimi on Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands Folkhögskolförening ry. ja sen kotipaikka on Helsinki.
Yhdistyksen kielenä ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirja ja rekisteröintikielenä on suomi.
Yhdistyksen tarkoituksena on kansanopistojen toiminnan edistäminen sekä edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestönä toimiminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys koordinoi opistojen yhteistyötä, järjestää kokouksia ja keskustelutilaisuuksia, harjoittaa koulutus-, tiedotus-, julkaisu-, tutkimus- ja kokeilu- sekä kansainvälistä toimintaa. Lisäksi yhdistys pyrkii voittoa tavoittelematta välittämään ja tuottamaan opistotyössä tarvittavaa opetusaineistoa ja muuta materiaa-lia. Yhdistys jakaa myös opinto- ja matka-avustuksia sekä pyrkii muilla vastaavilla tavoilla toimimaan opistojen ja niiden työntekijöiden hyväksi.
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä.

2 § Jäsenet; hyväksyminen, eroaminen, jäsenmaksu


Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka ylläpitää kansanopistoa. Jäsenyhteisöä voi edustaa yhdistyksen kokouksessa enintään neljä (4) jäsenyhteisön hallituksen valtuuttamaa henkilöä, kukin yhdellä äänellä.
Yhdistys voi kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti toimineet sen tarkoituksen hyväksi.
Hallitus hyväksyy jäsenet. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdis-tyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka käyttäytyy yhdistyksen tarkoitusta vahingoittavalla tavalla tai laiminlyö velvollisuutensa yhdistystä kohtaan.
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

3 § Hallitus, päätösvaltaisuus, erovuoroisuus, vaalit, toimihenkilöt


Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kaksitoista varsinaista jäsentä, joista kaksi tulee valita ruotsinkielisten kansanopistojen piiristä.
Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kolme valintaa seuraavaa kalen-terivuotta. Puheenjohtajan vaali käydään joka kolmas vuosi. Hallituksen jäsenistä neljä on vuosittain erovuorossa.
Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan, joiden toimikausi kestää jäsenen toimikauden päättymiseen tai muusta syystä hallituksesta eroamiseen asti.
Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään seitsemän jäsentä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus asettaa avukseen keskuudestaan viisijäsenisen työvaliokunnan, jolla on hallituksen antamat valtuudet.
Hallitus voi asettaa keskuudestaan myös muita toimikuntia erityistehtäviä varten.
Hallitus ottaa yhdistykselle pääsihteerin ja tarpeellisen määrän muita toimihenkilöitä.
Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

4 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista, joku heistä yhdessä pääsihteerin tai hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

5 § Tilit ja tilintarkastus


Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi on valintaa seuraava kalenterivuosi.

6 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen


Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan 4 kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla se yhdistyksen kotipaikalla ilmestyvässä Kansanopisto - Folkhögskolan lehdessä.

7 § Yhdistyksen kokoukset, äänioikeus


Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhti-lokakuun välisenä aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenyhteisön valtuuttamalla edustajalla yksi ääni.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Vaalit on toimitettava suljetuin lipuin, jos joku kokouksen äänivaltaisista osanottajista sitä pyytää.

8 § Vuosikokous


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Kokous avataan
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
5) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
6) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7) Päätetään jäsenmaksun suuruus
8) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio alkavalle toimikaudelle
9) Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
10) Valitaan tilintarkastajat ja heille varamiehet
11) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat
Jokainen jäsenyhteisö voi saada yhdistyksen toiminnan kannalta merkittäväksi katsomansa asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi. Asian saattaminen kokouksen päätettäväksi edellyttää, että asia perusteineen on saatettu ajoissa hallituksen tietoon.

9 § Yhdistyksen purkautuminen


Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla.