X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.kansanopistot.fi/
logo
Kansanopistoväen omat sivut. Täältä saat ajankohtaista tietoa
opistojen hankkeista, yhdistyksen tapahtumista ja edunvalvonnasta.
Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Olet täällä: Yhdistyssivut > Etusivu > Linkit
Hankkeet ja koulutukset

Suomen Kansanopistoyhdistyksen hankkeet ja koulutuksetKuva: MorgueFile.com

Selvitykset ja aineistot Kansanopistoyhdistyksen hankkeista ja koulutuksistaKansanopiston johtaminen on erilaista - Kansanopistojohtamisen koulutusohjelma

Kansanopistoyhdistys järjestää osana Opetushallituksen rahoittamaa ”Kansanopiston johtaminen on erilaista” -hanketta (v 2016-2018) koulutusohjelman, jonka tarkoituksena on mahdollistaa joustava ja asiantuntemusta jakava kansanopistojohtamisen eri osa-alueiden oppiminen sekä uudelle opistojohdolle että niille, jotka haluavat syventää osaamistaan muuttuvassa toimintaympäristössä.

Koulutus toteutetaan pääosin verkkoperusteisena. Koulutuksessa käsitellään monialaisen kansanopiston johtamisen keskeiset sisältöalueet (toiminnan säädösperusta, talouden johtaminen, henkilöstöjohtaminen sekä laadunhallinta, kehittäminen ja muutos). Ajatuksena on, että kukin osallistuja voi opiskella itse tarvitsemiaan osaamisalueita tai koko kokonaisuuden oman aikataulunsa mukaisesti. Koulutusmateriaalit ovat verkko-oppimisympäristössä siten, että ne ovat käytössä myös hankkeen päättymisen jälkeen. Osallistujat voivat myös palata omiin aineistoihinsa myöhemmin ja rakentaa portfoliotaan.

Lue lisää koulutuksesta TÄSTÄ

Ilmoittaudu mukaan!

Kansanopistojohtaminen on erilaista koulutusohjelmaan voi osallistua joko kokonaisuutena tai vaihtoehtoisesti valita oman tarpeen mukaan yksittäisiä tai useampia osaamiskokonaisuuksia.

Koulutukseen on jatkuva ilmoittautuminen.

Koulutuksen oppimisympäristö on peda.netissä ja ohjeet sen käyttämiseen saat Kansanopistoyhdistyksestä.

Lisätietoja koulutuksesta Kansanopistoyhdistyksen toimistosta:

Koulutuksen ohjaaja:
Hannu Salvi, puh 0400 646553, hannu.salvi(at)gmail.com
Koordinaattori:
Mirka Råback, puh 040 1458464, mirka.raback(at)kansanopistot.fiHyvä alku aikuisten perusopetukseen - yhteisöllisyyttä ja kumppanuutta -hanke

Kansanopistoyhdistys järjesti 2017-2018 aikuisten perusopetuksen järjestämiseen liittyvän täydennyskoulutuksen. Opetushallitus rahoitti hanketta ja siihen liittyvää koulutusta. Koulutuksen tavoitteena oli perehtyä uuteen aikuisten perusopetuksen rakenteeseen ja siinä suunniteltiin erityisesti kansanopistoille soveltuvia pedagogisia toimintatapoja ja -malleja aikuisten perusopetuksen järjestämiseen.

Hanke on päättynyt ja siihen osallistui 19 kansanopistoa ja noin 50 henkilöä. Hankkeen oppimisympäristö oli peda.netissä.

Lisätietoja koulutuksesta Kansanopistoyhdistyksen toimistosta:
koordinaattori Mirka Råback, puh 040 1458464, mirka.raback(at)kansanopistot.fiDigitaalisuus opistojen strategiaan, pedagogiikkaan ja käytäntöön -hanke

Kansanopistoyhdistys järjesti 2017-2018 digitalisaatioon liittyvän koulutuksen yhteistyössä Otavan Opiston kanssa. Koulutus oli osa Opetushallituksen rahoittamaa hanketta Digitaalisuus opistojen strategiaan, pedagogiikkaan ja käytäntöön.

Hankkeen koulutuksen tavoitteena oli, että

● Koulutukseen osallistuvissa opistoissa digitalisaatio otetaan kiinteäksi osaksi
strategiaa ja pedagogisia prosesseja.
● Osallistujat suunnittelevat oman opistonsa tvt:n käyttötavat ja kokeilevat
tavoitteisiin soveltuvia verkkopedagogisia ratkaisuja.
● Muodostetaan opistojen verkosto ja nimetään jokaiseen osallistuvaan opistoon
pedagoginen tutor.
● Tutustutaan siihen, millä tavalla Ruotsin kansanopistoissa digitaalisuus on otettu
osaksi oppilaitoksen pedagogiikkaa.

Hanke on päättynytja siinä oli mukana 17 kansanopistoa. Koulutusmateriaali on koottu vapaastiverkossa.fi -sivustolle.

Lisätietoja koulutuksesta Kansanopistoyhdistyksen toimistosta:
koordinaattori Mirka Råback, puh 040 1458464, mirka.raback(at)kansanopistot.fi
NEET-nuoret ja erityistä tukea tarvitsevat nuoret kansanopistoissa ja työpajoissa

Suomen Kansanopistoyhdistyksen koordinoimassa ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa: NEET-nuoret ja erityistä tukea tarvitsevat nuoret kansanopistoissa ja työpajoissa on tuotettu kaksi julkaisua.

Hankkeen tavoitteena oli mallintaa kansanopistojen ja työpajojen palveluja aiemmasta poikkeavalla tavalla uudenlaiseksi nuorille suunnattavaksi palvelukokonaisuudeksi ja saada nuoret koulutuksen ja työelämän piiriin tai toimimaan muulla tavalla aktiivisesti oman osallisuuden kehittämiseksi. Tavoitteena oli myös tukea oppimisvalmiuksien kehittymistä, jatko-opintomahdollisuuksien paranemista, työllistymistä ja osallistumista yhteiskuntaan. Hankkeen kohderyhmänä olivat NEET-nuoret (koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret), jotka erityisesti hyötyisivät oman osallisuuden ja aktiivisena kansalaisena toimimisen kehittämisestä.

Hanketta koordinoi Suomen Kansanopistoyhdistys, jonka hankekumppaneina toimivat Valtakunnallinen Työpajayhdistys ja Humanistinen ammattikorkeakoulu.
Hankkeen julkaisuihin on koottu hankkeen toimijoiden näkökulmia NEET-käsitteeseen ja nuoruuteen sekä kansanopistojen ja työpajojen toimintamalleja hankkeessa kokeillun perusteella. Humanistisen ammattikorkeakoulun toteuttama toimintatutkimus hankkeen piirissä lisäsi toimintakokonaisuuteen sidoksissa olevien itseymmärrystä ja tuki osallisten kokemusten jäsentämistä. Tässäkin hankkeessa on osoitettu, ettei NEET-nuori ole aina sama kuin syrjäytymisvaarassa oleva nuori. Siksi toimijat pitävät parempana nimitystä ohjauksen ja tuen tarpeessa olevat nuoret. Nimitystä tärkeämpää kuitenkin on, että ohjauksen ja tuen tarpeessa olevat nuoret vahvistivat itsetuntoaan ja tulevaisuuden mahdollisuuksiaan hankkeessa toteutetuissa kokeilussa.

Tutustu hankkeen julkaisuihin:

Osallisuutta tukevat menetelmät ja toimijoiden yhteistyö NEET-nuorille soveltuvien palvelujen perustana (PDF)

Ohjauksen ja tuen tarpeessa olevat nuoret - näkökulmia ja toimintatapoja (PDF)

Aikaisemmat koulutukset

Strateginen ja kehittävä johtaminen kansanopistoissa

Hankkeessa kehitettiin oppilaitosten toimintakulttuuria ja johtamistapoja, jossa keskeisiä sisältöjä olivat tuen ja työkalujen tarjoaminen oppilaitoksen strategian jalkauttamiseen sekä toiminnan tavoitteellistamiseen, oppilaitoksen tulosten seuranta sekä kokonaistoiminnan kehittäminen.

Hankkeen tavoitteena oli tukea kansanopistojen henkilökunnan osaamista muutostilanteissa niin, että oppilaitoksissa kyetään asettamaan omaan toimintaympäristöön kytkeytyvät strategiset ja toiminnalliset tavoitteet uudenlaisessa rakenteellisessa ja rahoituksellisessa tilanteessa sekä seuraamaan niitä kansanopistoille sopivia mittareita ja indikaattoreita hyödyntäen. Tavoitteena oli syventää kansanopistojohdon osaamista niille ominaisen pedagogiikan johtamisesta. Hankkeessa kehitettiin edelleen kansanopistoille laadittua mittaristo- ja indikaattorikokonaisuutta sekä laadunhallintasuositusta ja osaamiskriteerimallia.

Hankkeen aikana toteutettiin kansanopistojen henkilöstölle koulutuskokonaisuus, jossa käsiteltiin tuloskorttimallin hyödyntämistä oman oppilaitoksen johtamisen välineenä. Koulutuksen aikana osallistujat suunittelivat oman opistonsa toimivan tuloskorttijärjestelmän ja prosessin sen ympärille toimivaksi johtamisen menettelytavaksi (miten tavoitteet asetetaan, miten mittarit valitaan, miten tulokset kerätään ja analysoidaan). Lisäksi koulutuksessa paneuduttiin erityisesti kansanopistojen pedagogiseen johtamiseen.

Hanketta rahoitti Opetushallitus ja se oli opetustoimen henkilöstökoulutusta.Hankkeen lähijaksojen aineistot on tallennettu luettavaksi google driveen:

Koulutusmateriaali: Google Drive

Kansanopistojen strategisen johtamisen ja arvioinnin työkalut

Kansanopistojen laadunhallintasuositus määrittää ne laatuvaatimukset, joiden tulisi täyttyä ja joita kohti tulisi pyrkiä jokaisessa laadukkaalla ja kestävällä tavalla toimivassa kansanopistossa. Laatusuositukset määrittävät sen palvelun, jota kansanopisto oppilaitoksena tarjoaa ylläpitäjilleen ja opiskelijoilleen, yhteistyökumppanina sidosryhmilleen ja ympäröivälle yhteiskunnalle.

Laadunhallintasuosituksen rinnalle on kehitetty tuloskorttimalli, joka laadullisiin suosituksiin keskittyvän laadunhallintasuosituksen rinnalla tarkastelee opistotoiminnan määrällisiä tuloksia. Tasapainotettu tuloskortti toimii hyvänä tukena tavoitteiden seuraamisessa, vastuiden määrittelyssä, aikataulutuksessa sekä arvioinnissa.

Osaamisen arvioimiseen ja sekä kehittämiskohteiden tunnistamiseksi kehitettiin arviointityökalu, joka keskittyy kansanopisto-opettajuuden ydinasioihin.

o Kansanopistojen laadunhallintasuositus:
Word

o Kansanopistojen vapaan sivistystyön tuloskorttimalli:
Excel

o Kriteeripohjainen osaamisen arviointilomake kansanopisto-opettajuudesta:
Excel

Hankkeen kaikki aineistot tullaan lähiaikoina siirtämään Kansanopistoyhdistyksen peda.net ympäristöön niiden hyödyntämisen helpottamiseksi. Kansanopistoyhdistyksestä saat tarvittaessa tukea aineistojen käyttöön ottamiseen omassa opistossasi.

Johtaminen ja laatu
o Laadunhallinnan mittarit ja käytänteet kansanopistoissa: Google docs
o Kehittämissuunnitelma-aineisto: PDF
o Pelisäännöt (tulossa)
o Auditointiaineisto (tulossa)

Hallinto ja talous
o Kansanopistojen tilikarttamalli (tulossa)

Kestävä kehitys
o Vapaan sivistystyön keke-kriteerit: koulujaymparisto.fi

Verkko-oppiminen
o Vapaasti verkossa -sivusto
o Tekijänoikeudet vapaassa sivistystyössä: Google drive

Monikulttuurisuus ja kotoutuminen
o Nutukka OPS ja todistuspohja (tulossa)
o Maahanmuuttaja-selvitys 2012 (tulossa)

Oppimisvaikeudet ja erityispedagogiikka
o Opinnollisen kuntoutuksen suositus kansanopistoille 2015: PDF
o Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet: Slideshare

Kansanopistopedagogiikka: opetus ja ohjaus
o Kyösti Nyyssölä: diaesitys (tulossa)
o Suvi Kohtalan gradu Elämäni paras vuosi (pdf)
o Amk opinnäytteet (tulossa)
o OPS-pohja ja todistuspohja (tulossa)
o Kansanopistojen lisäopetuksen opetussuunnitelmapohja: PDF

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
(tulossa)

Aiempia koulutuksiaStrateginen ja kehittävä johtaminen kansanopistoissa 2015 - 2016
Hankkeen tavoitteena on tukea kansanopistojen henkilökunnan strategista osaamisen kehittämistä muutostilanteessa. Koulutus antaa valmiudet ottaa tuloskorttimalli strategisen ja prosessien johtamisen työkaluksi. Koulutuksen aikana pohditaan, mitkä ovat toimintajärjestelmässä niitä seikkoja, joilla rakennetaan kansanopiston oppimisympäristö. Tavoitteena on tarkastella kansanopistojen ydinprosesseja pedagogisen johtamisen näkökulmasta. Lisäksi koulutus tarjoaa tapoja hyödyntää kansanopistoille soveltuvia mittareita ja indikaattoreita.
Lähijakso 1. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet muuttuvassa toimintaympäristössä, 16.11.2015
Lähijakso 2. Tavoitteiden jalkauttaminen ja seuranta mittareita ja indikaattoreita hyödyntäen, 28.1.2016
Lähijakso 3. Kansanopiston pedagoginen johtaminen, 27.4.2016
Lähijakso 4. Hyvän kansanopistojohtajuuden ja -opettajuuden kriteerit, 6.9.2016
Koulutus on opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.
Osaava Verme kansanopistoissa 8 op 2015 - 2016
Vermellä viitataan vertaismentorointiryhmään, jossa opettajat oppivat yhdessä.
Verme on tarkoitettu sinulle, joka haluat mentoroinnin ja vertaistuen avulla tukea sekä uudessa työssä aloittavia että varttuneita (55+) opetusalan työntekijöitä. Tavoitteena on tarjota ammatillista tukea uusille opettajille sekä pitkään opettajana toimineille vertaistuen avulla. Osaava Verme -koulutus antaa valmiudet toimia vertaisohjaajana vertaismentorointiryhmässä.
Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja osallistujille maksuton. Ilmoittautuminen tapahtuu oheisella lomakkeella 13.8 mennessä. Lisätietoja koulutuksesta ja ilmoittautumisesta Sirkka Hokkaselta, sirkka.hokkanen(ät)keokarstula.fi, p. 044 525 2214.
Auditointikoulutus kansanopistojen henkilöstölle

Koulutus antaa edellytykset suunnitella, laatia ja toteuttaa sisäisiä auditointeja osana organisaation laadunhallintajärjestelmää. Koulutus rakentuu kahdesta koulutuspäivästä ja niiden välillä suoritettavasta ohjatusta harjoitusauditoinnista.

Lähijaksot Tampereella

maanantai 9.2.2015
osa 1: Sisäisen auditoinnin prosessit ja mittarit – auditoinnin suunnittelu, valmistelu ja toteutus

Harjoitusauditointi lähijaksojen välillä

tiistai 24.3.2015
Osa 2: Auditoinnin toteutuksen haasteellisuus ja hyvät käytännöt

Tutustu hankkeeseen tarkemmin PDF
Vapaasti verkossa - koulutus vapaan sivistystyön pedagogiselle henkilöstölle

Syksyllä 2014 käynnistyi Otavan Opiston yhteistyössä Suomen Kansanopistoyhdistyksen ja Kansalaisopistojen liiton kanssa toteuttama verkkopedagoginen koulutus.

Kevään lähijaksot Helsingissä

Moduuli 3: Työskentely- ja toteutus/kokeiluvaihe (12.2.2015)
Moduuli 4: Yhteenveto, töiden esittelyt, jatkosuunnitelmat ja lisäevästykset (4.5.2015)
Päivän ohjelma: PDF

Tutustu hankkeeseen tarkemmin: PDF

Hankkeen sivut
Laatu ja vaikuttavuus vapaassa sivistystyössä
–hanke


Suomen Kansanopistoyhdistys on järjestänyt osana Vapaan sivistystyön laatu ja vaikuttavuus –hanketta oppilaitosten toimintajärjestelmien kehittämistä tukevan koulutuskokonaisuuden. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Koulutus käynnistyi syksyllä 2013 ja päättyi keväällä 2014. Se antoi valmiudet kehittää ja ylläpitää oman oppilaitoksen toimintajärjestelmää. Osallistujat saivat tiedolliset valmiudet erilaisista laadunhallinnan lähestymistavoista ja menetelmistä sekä toimintajärjestelmän osa-alueista ja kehittivät ohjatusti oman oppilaitoksen toimintajärjestelmää ja laadun hallintaa.

Yhteistyökumppanina koulutuksen järjestämisessä on toiminut Kankaanpään opisto, jolla on pitkäaikainen kokemus johtamisen ja laadun kehittämisestä ja kouluttamisesta. Koulutuksen vastuukouluttajan toimii laatupäällikkö, HT Mirja Antila Kankaanpään opistosta.

Hankkeen päätösseminaari järjestettiin 7.11.2014 Tampereella.
Seminaarin ohjelma: PDF

Hankkeeseen kuuluu myös työryhmätyöskentelyä, jonka tavoitteena on tunnistaa lähestymistapoja, menetelmiä ja indikaattoreita laadun ja vaikuttavuuden kuvaamiseksi vapaassa sivistystyössä.

Kansanopistojen laadunhallintasuositus on laadittu OPH:n rahoittamassa Laatu ja vaikuttavuus -hankkeessa. Sen on laatinut Laatu- ja vaikuttavuus -työryhmä ja sitä on testattu hankkeen koulutukseen osallistuneissa oppilaitoksissa. Laadunhallintasuositus on laadittu nimenomaan arviointityökaluksi.

- Kansanopistojen laadunhallintasuositus määrittää ne laatuvaatimukset, joiden tulisi täyttyä ja joita kohti tulisi pyrkiä jokaisessa laadukkaalla ja kestävällä tavalla toimivassa kansanopistossa

- Laatusuositukset määrittävät sen palvelun, jota kansanopisto oppilaitoksena tarjoaa ylläpitäjälleen ja opiskelijoilleen, yhteistyökumppanina sidosryhmilleen ja ympäröivälle yhteiskunnalle.

- Laatusuositus pyrkii kuvaamaan laadukkaalla ja kestävällä tavalla toimivan kansanopiston minimivaatimustason. Ne asiat, jotka ainakin tulee olla, jotta vastataan eri sidosryhmien vaatimuksiin.

Lisätiedot: kehittämispäällikkö Tytti Pantsar (tytti.pantsar(at)kansanopistot.fi)

Hankkeen aineistot:

Kansanopistojen laadunhallintasuositukset: Google-dokumentti

Koulutuksen materiaaleja:

Koulutuksen esittely PDF
Opistojohtaminen muutoksessa –hanke

Suomen Kansanopistoyhdistys on järjestänyt vuosien 2013 ja 2014 aikana opistojohtamisen koulutushankkeen, johon on kuulunut yksi kahden päivän laajuinen lähijakso sekä ohjattua kehittämistyöskentelyä. Hanketta on rahoittanut Opetushallitus. Koulutuksen aikana on laadittu kullekin osallistuvalle opistolle kehittämissuunnitelma tai uudistettu olemassa olevaa suunnitelmaa. Laadukas kehittämissuunnitelma on muun muassa laatu- ja kehittämisavustusten saamisen edellytys.

Hankkeen materiaalit:

Koulutuksen esittely: PDF

Lähijakson aineistoja:
Opistotalous: PDF

Kehittämispäivien aineistoja:
Kehittämissuunnitelman laatimisesta: PDF

Kehittämissuunnitelma-aineisto: PDF
Vapaa sivistystyö yksilöllisten opinpolkujen rakentajana –hankkeen koulutus

Hankkeessa on kehitetty kansanopistojen henkilöstön valmiuksia rakentaa yksilöllisiä opintopolkuja erilaisissa elämäntilanteissa oleville oppijoille. Hanke on Opetushallituksen rahoittama. Hankkeen painopistealueet ovat olleet:

- Opinnollinen kuntoutus ja oppimisvaikeudet
- Nielvaihekoulutukset kansanopistoissa
- Vapaiden taideopintojen järjestäminen kansanopistossa
- Kansanopistojen lisäopetus

Suomen Kansanopistoyhdistys järjesti osana Vapaan sivistystyö yksilöllisten opinpolkujen rakentajana –hanketta kansanopistojen pedagogisen henkilöstön työtä tukevat koulutukset lukuvuonna 2013-2014. Hankkeessa työskenteli 3 laajapohjaista kehittämisryhmää, jotka ovat tuottaneet aineistoja kansanopistojen käyttöön.

Kansanopistokymppi - Kansanopistojen yhteinen opetussuunnitelmapohja: PDF
Kansanopistojen vapaan sivistystyön koulutukset - Suositukset kansanopistolinjojen opetussuunnitelmille ja todistuksille: PDF
Opinnollisen kuntoutuksen suositus kansanopistoille: PDF
Kohti sivistyspedagogiikkaa –hankkeen koulutus

Sivistyspedagogiikan äärellä -täydennyskoulutusta kansanopistojen opettajille.

Etelä-Pohjanmaan Opisto yhdessä Suomen Kansanopistoyhdistyksen, Otavan Opiston ja Lahden kansanopiston kanssa järjestää osana Kohti sivistyspedagogiikkaa –hanketta sivistyspedagogiikkaa käsittelevän verkkotäydennyskoulutuskokonaisuuden. Hanke kuuluu Osaava-ohjelmaan. Koulutus on käynnitetty 2014. Täydennyskoulutus on suunnattu kansanopistojen pedagogiselle henkilöstölle. Sen tarkoituksena on syventää kansanopistotyön osaamista vapaan sivistystyön toiminnallisessa kehyksessä ja keskittyä mm. opettajien pedagogisten taitojen kehittämiseen ja uusien menetelmien omaksumiseen. 

Koulutuksen vastuukouluttajina toimivat verkkopedagogi Kati Jordan Otavan Opistosta, YTM, kirjailija Jenni Linturi Otavan Opistosta, KT, lehtori, Anita Malinen Jyväskylän yliopistosta, professori Petri Salo Åbo Akademista, FT Seppo Niemelä, rehtori Kyösti Nyyssölä Etelä-Pohjanmaan Opistosta ja rehtori, opetusneuvos Ville Marjomäki Lahden kansanopistosta. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa ja sen yhtenä tarkoituksena on käydä läpi verkko-oppimisen ja -opettamisen käytäntöjä, joita osallistujat voivat jatkossa hyödyntää omassa työssään. 

Lisätietoja: suunnittelija Suvi Kohtala, suvi.kohtala(ät)epopisto.fi / 044 432 5640 Etelä-Pohjanmaan Opisto

Koulutuksen tavoitteet ja ohjelma: PDF
Kansanopistot maahanmuuttajakoulutuksen osaajina -hanke
Koulutusjaksojen esitykset on koottu omalle sivulle.
Siirry Maahanmuuttajakoulutushankkeen sivulle
Ledarskap för ett dynamiskt lärcenter -fortbildning
Presentationer, videointervjuer mm. från samtliga närpass finns samlade på egen webbsida.
Till Ledarskaps-sidan