X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.kansanopistot.fi/
logo
Kansanopistoväen omat sivut. Täältä saat ajankohtaista tietoa
opistojen hankkeista, yhdistyksen tapahtumista ja edunvalvonnasta.
Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Olet täällä: Yhdistyssivut > Etusivu > Linkit
Selvitykset

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa
Toimittanut Leena Saloheimo. Opetushallitus 2016
Tämä selvitys pyrkii antamaan kokonaiskuvan vapaan sivistystyön oppilaitosten järjestämästä maahanmuuttajakoulutuksesta ja maahanmuuttajien osallistumisesta opintoihin. Selvitys kattaa vapaan sivistystyön lisäksi kaiken oppilaitosten järjestämän koulutuksen, jossa on ollut maahanmuuttajaopiskelijoita vuonna 2014. Selvitys perustuu oppilaitoksille vuonna 2015 tehtyyn kyselyyn, jossa vastausprosentti oli 85.

Lisätietoja

Selvitys (pdf)
Maahanmuuttajakoulutuksen kokonaiskuva kansanopistoissaSelvitys on koottu osana Opetushallituksen rahoittamaa, Suomen Kansanopistoyhdistys ry:n toteuttamaa hanketta Kansanopistot ja nuorten maahanmuuttajien lukioon valmentaminen. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli koota kuvaus kansanopistojen maahanmuuttajakoulutuksen tarjonnasta toimijakentän itseymmärryksen lisäämiseksi ja sidosryhmien, kuten rahoittajien, viranomaisten ja opinto-ohjaajien käytettäväksi. Selvityksen yhteenvetona koottiin kaavakuva, jossa kansanopistojen koulutustarjonta asemoitiin osana koulutusjärjestelmää ja maahanmuuttajan koulutuspolkua (luku 8).

Tähän selvitykseen on koottu myös määrällistä ja laadullista tietoa kansanopistojen järjestämästä maahanmuuttajakoulutuksesta. Pääasiallisina lähteinä on käytetty Kansanopistoyhdistyksen koulutustietokantaa ja opistojen kotisivujen koulutusesittelyjä.

Selvitys (pdf)
Tutkimustiedote: Kansanopistoissa tehdään nuorisotyötäNuorten yhteiskuntaan kiinnittymiseen tarvitaan monipuolista tukea, monialaista yhteistyötä ja erilaisia toimintaympäristöjä. Nuorisotakuu korostaa nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä koulutus- ja työmarkkinanäkökulmaa, vaikka nuoret tarvitsevat kokonaisvaltaisempaa elämänhallinnan tukea. Uuden tutkimuksen mukaan kansanopistoissa tehdään nuorisotyötä ja kansanopistopedagogiikka tukee nuorten yhteiskuntaan kiinnittymistä.

Tiedote HTML-muodossa | Tiedote PDF-muodossa

Valokuva: MorgueFile.com
Opinto-ohjaussuunnitelma monialaiseen kansanopistoonTekijä: Henna Poikajärvi, Rovala-opiston apulaisrehtori

Kehittämistyö opinto-ohjaussuunnitelma on laadittu Rovala-Opistossa, kansanopistossa, Rovaniemellä monialaisen kansanopiston käyttöön. Rovala-Opisto järjestää vapaan sivistystyön koulutuksia, ammatillista perustutkintoa ja ammatillista aikuiskoulutusta sekä työvoimakoulutuksia. Opinto-ohjaussuunnitelma kattaa kaikki edellä mainitut koulutusalat ja se on laadittu lähtien ohjausta ohjaavista arvoista ja periaatteista sekä ohjauksen toimijoista ja vastuista. Ohjauksen tavoitteet, sisällöt ja toteutus on kuvattu koulutusalakohtaisesti erikseen yllä mainituille koulutuksen järjestämismuodoille. Lisäksi opinto-ohjaussuunnitelmassa on keskeyttävän ja eroavan opiskelijan ohjauksesta, ohjauksen tukipalveluista ja yhteistyöverkostosta ja lopuksi resursseista ja arvioinnista.

Suunnitelma ja lisätiedot

Valokuva: MorgueFile.com
Kansanopistojen rehtorien näkemyksiä opinto-ohjauksen merkityksestä ja tilastaKehittämishankkeen tavoitteena oli selvittää opinto-ohjauksen tilaa suomalaisissa kansanopistoissa. Tarkoituksena oli selvittää missä laajuudessa ja minkä muotoista kansanopistojen ohjaus on.

Tuloksista ilmeni, että kaikista opistoista mistä vastaus saatiin annettiin opinto-ohjausta ja melkein kaikissa opistoissa ohjaus kohdistui vapaan sivistystyön opiskelijoihin. Ohjausta antoi lähes aina linjan vastaava opettaja. Ohjaus kohdistui pääasiassa meneillään oleviin opintoihin sekä jatko-opintoihin ohjaamiseen. Vastaajien mielestä erityisesti ohjausta tarvitsevat maahanmuuttajaopiskelijat. Opinto-ohjauksen tarpeellisuutta perusteltiin mm. opiskelijoiden entistä suuremmilla ongelmilla sekä sillä, että ohjauksella voidaan vähentää keskeyttämisiä. Opinto-ohjauksen lisäämisen esteinä mainittiin resurssien puute taloudellisesti sekä henkilökunnan vähyys. Ohjaukseen suhtauduttiin kaiken kaikkiaan hyvin positiivisesti ja sitä pidettiin tärkeänä osana kansanopistotyötä.

Selvitys (pdf)

Valokuva: Johannes Jansson/norden.org