X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.kansanopistot.fi/
logo
Kansanopistoväen omat sivut. Täältä saat ajankohtaista tietoa
opistojen hankkeista, yhdistyksen tapahtumista ja edunvalvonnasta.
Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Olet täällä: Yhdistyssivut > Etusivu > Ajankohtaista
Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen sääntelyä kevennetään
20-10-2016 Tiedote

Osana kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämishanketta koulujen ja oppilaitosten työrauhan ylläpitämiseen sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin liittyviä velvoitteita tehostetaan. Kuraattorin kelpoisuuden saavuttamista helpotetaan. Aikuisille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärä ja rahoitus yhdenmukaistetaan. Valtioneuvosto antoi torstaina asiaa koskevat lakiesitykset.

Kurinpitorangaistuksiin liittyviä menettelyjä tehostetaan siten, että monijäsenisen toimielimen lisäksi myös rehtori voisi päättää lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan määräaikaisesta oppilaitoksesta tai asuntolasta erottamisesta. Tavoitteena on päätöksentekoprosessin joustavoittaminen, mikä on omiaan myös parantamaan oppilaitosturvallisuutta.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakia kevennetään poistamalla sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön kanssa päällekkäistä sääntelyä. Lisäksi kunnalle ja koulutuksen järjestäjälle annettaisiin nykyistä enemmän harkintavaltaa oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevien suunnitelmien laatimiseen.

Esityksessä ehdotetaan, että sosiaalityöntekijän ammattiin tai sosionomin ammattiin kelpoisten henkilöiden lisäksi kuraattorina voisi toimia myös henkilö, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu sosiaalityön aineopinnot. Jokaisen oppilaitoksen käytettävissä olisi kuitenkin edelleen oltava sellaisen opiskeluhuollon vastaavan kuraattorin palveluja, jolla on sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Lukiokoulutuksen järjestäjien tehtävät kevenevät, kun laista poistuisi velvollisuus järjestää lukiossa taito- ja taideaineet sekä terveystieto niille aikuisten oppimäärän mukaan opiskeleville, jotka ovat aloittaneet lukio-opinnot alle 18-vuotiaana. Lukiossa aikuisten oppimäärän mukaan opiskelevien yksikköhinta olisi vastaisuudessa korkeampi verrattuna nykyiseen 18-vuotiaana aloittaneiden yksikköhintaan, yksikköhintakertoimen noustessa 0,58:sta 0,65:een.

Toimenpide-ehdotukset on valmisteltu osana valtiovarainministeriön kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämishanketta, joka liittyy pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan.

Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017. Aikuisille tarkoitetun lukion oppimäärän mukaan opiskelevien oppimäärän yhdenmukaistamista koskevat säännökset tulisivat voimaan 1.8.2017 ja niitä koskeva rahoituslain muutos 1.1.2018.

Lisätietoja: hallitussihteeri Matti Sillanmäki (OKM), puh. 02953 30193

Lähde: OKM